Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kary pieniężnej na AgioFunds TFI SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

  • karę pieniężną w wysokości 400 000 zł 

za nieprzekazanie przez:

a) Green World Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Green World FIZAN”) półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r., w terminie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego („Rozporządzenie”), co stanowiło naruszenie § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 Rozporządzenia,

b) ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („ARIONN FIZ”) rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r., w terminie wskazanym w Rozporządzeniu, co stanowiło naruszenie § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 Rozporządzenia.

Green World FIZAN zobowiązany był do dostarczenia Komisji do 31 sierpnia 2020 r. sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. z oświadczeniami depozytariusza i raportami z przeglądu, sporządzonymi przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało przekazane Komisji 24 grudnia 2020 r. Opóźnienie w jego przekazaniu trwało 114 dni. 

ARIONN FIZ zobowiązany był do dostarczenia Komisji do 30 czerwca 2020 r. rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. z oświadczeniami depozytariusza i sprawozdaniami z badania niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie do tej pory nie zostało dostarczone Komisji. Brak sprawozdania za 2019 r. powoduje, że nie tylko Komisja, ale także uczestnicy tego funduszu nie mają możliwości uzyskania pełnego obrazu sytuacji majątkowej ARIONN FIZ. Uczestnicy pozbawieni są także informacji o wartości certyfikatów inwestycyjnych, które nabyli.

Odpowiedzialność za wskazane naruszenia Green World FIZAN oraz ARIONN FIZ ponosi Towarzystwo, które tworzyło oba fundusze, zarządza nimi i je reprezentuje. Towarzystwo jest profesjonalnym podmiotem funkcjonującym na rynku kapitałowym i to na nim ciąży obowiązek dołożenia należytej staranności, aby zapewnić przestrzegania prawa przez zarządzane przez siebie fundusze.

Rozporządzenie nakłada na towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązek informowania Komisji, w formie sprawozdań okresowych, o sytuacji finansowej funduszy, w określonych terminach. Podstawowym założeniem przepisów jest zagwarantowanie Komisji pełnego dostępu do informacji, które umożliwiają efektywny nadzór nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych. Opóźnienia w przekazywaniu sprawozdań okresowych mogą znacząco wpłynąć na sprawowanie nadzoru i w konsekwencji uniemożliwić lub znacząco utrudnić zagwarantowanie ochrony interesów uczestników rynku kapitałowego.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

Do pobrania

Nałożenie kary pieniężnej na AgioFunds TFI

plik .pdf, 428,1kB
Pobierz