Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez BBI Development SA

data aktualizacji

Urząd KNF informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 14 lipca 2022 r., nakładającej na BBI Development SA z siedzibą w Warszawie

  • karę pieniężną w wysokości 600 000 zł

za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej, powstałej najpóźniej 1 października 2018 r. o rozpoczęciu negocjacji z grupą Liebrecht&Wood w zakresie zbycia projektu Centrum Marszałkowska („Projekt”), co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 14 lipca 2022 r. nie jest ostateczna.