Nałożenie kary pieniężnej na Tomasza Piotrowskiego – byłego członka zarządu Interma Trade SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 14 lipca 2022 r. decyzję nakładającą na Tomasza Piotrowskiego – byłego członka zarządu Interma Trade SA w likwidacji (dawniej: Briju SA) z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Interma”) 

  • karę pieniężną w wysokości 60 000 zł 

za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi1.

Decyzja, nakładająca karę na Tomasza Piotrowskiego, jest konsekwencją wydania 29 października 2021 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, polegających na nieprzekazaniu w terminie do wiadomości publicznej informacji poufnych. Tomasz Piotrowski w okresie naruszeń, za które Interma została ukarana, pełnił funkcję członka zarządu w Spółce i był odpowiedzialny za sprawy finansowe i prawne, w tym za nadzór i ocenę związaną z realizacją przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

Działania Tomasza Piotrowskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się one ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, pełnego i równego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

W przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Spółki nie przywidywał tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności Tomasza Piotrowskiego, wobec czego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

______________________
1w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw