Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Beatę Babińską

data aktualizacji

Urząd KNF informuje o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z 9 czerwca 2022 r., nakładającej na Beatę Babińską jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (prezesem zarządu) w AQT WATER SA z siedzibą w Łomży („Spółka”)
  • karę pieniężną w wysokości 1 200 000 zł

za niezawiadomienie KNF i Spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny kupna i sprzedaży akcji Spółki, co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W związku ze złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja z 9 czerwca 2022 r. nie jest ostateczna.