Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat dot. nałożenia kary pieniężnej na Wojciecha Babińskiego

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 9 czerwca 2022 r. decyzję nakładającą na Wojciecha Babińskiego jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze (prezesa zarządu) w AQT WATER SA z siedzibą w Łomży („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 1 950 000 zł

za niezawiadomienie Komisji i Spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na rachunek własny zbycia akcji Spółki, dotyczących sprzedaży:

1) 40 148 akcji o łącznej wartości 708 486,80 zł zawartej 10 lipca 2020 r.,
2) 64 379 akcji o łącznej wartości 1 280 778,70 zł zawartej 13 lipca 2020 r.,
3) 22 503 akcji o łącznej wartości 446 352,70 zł zawartej 14 lipca 2020 r.,
4) 26 316 akcji o łącznej wartości 594 749zł zawartej 15 lipca 2020 r.,
5) 33 529 akcji o łącznej wartości 736 707,60 zł zawartej 16 lipca 2020 r.,
6) 7 923 akcji o łącznej wartości 181 486 zł zawartej 17 lipca 2020 r.,
7) 19 739 akcji o łącznej wartości 544 410 zł zawartej 20 lipca 2020 r.,
8) 48 734 akcji o łącznej wartości 1 640 035,20 zł zawartej 21 lipca 2020 r.,
9) 22 008 akcji o łącznej wartości 759 013,60 zł zawartej 22 lipca 2020 r.,
10) 16 992 akcji o łącznej wartości 605 563,60 zł zawartej 23 lipca 2020 r.,
11) 11 022 akcji o łącznej wartości 373 697,20 zł zawartej 24 lipca 2020 r.,
12) 4 983 akcji o łącznej wartości 225 838,80 zł zawartej 27 lipca 2020 r.,
13) 15 005 akcji o łącznej wartości 781 426 zł zawartej 28 lipca 2020 r.,
14) 12 474 akcji o łącznej wartości 680 806,50 zł zawartej 29 lipca 2020 r.,
15) 19 336 akcji o łącznej wartości 877 214,40 zł zawartej 30 lipca 2020 r.,
16) 9 612 akcji o łącznej wartości 444 061,80 zł zawartej 31 lipca 2020 r.,
17) 23 132 akcji o łącznej wartości 1 159 779,80 zł zawartej 3 sierpnia 2020 r.,

18) 11 015 akcji o łącznej wartości 545 750,40 zł zawartej 4 sierpnia 2020 r.

oraz kupna:

1) 2 065 akcji o łącznej wartości 36 988,60 zł zawartej 10 lipca 2020 r.,
2) 1 230 akcji o łącznej wartości 25 276,40 zł zawartej 13 lipca 2020 r.,
3) 230 akcji o łącznej wartości 4 656,80 zł zawartej 14 lipca 2020 r.,
4) 1 051 akcji o łącznej wartości 23 450,80 zł zawartej 15 lipca 2020 r.,
5) 890 akcji o łącznej wartości 19 640,60 zł zawartej 16 lipca 2020 r.,
6) 395 akcji o łącznej wartości 9 468 zł zawartej 17 lipca 2020 r.,
7) 910 akcji o łącznej wartości 24 483zł zawartej 20 lipca 2020 r.,
8) 2 160 akcji o łącznej wartości 73 092,20 zł zawartej 21 lipca 2020 r.,
9) 465 akcji o łącznej wartości 16 625 zł zawartej 22 lipca 2020 r.,
10) 512 akcji o łącznej wartości 17 912,60 zł zawartej 23 lipca 2020 r.,
11) 812 akcji o łącznej wartości 28 020,20 zł zawartej 24 lipca 2020 r.,
12) 160 akcji o łącznej wartości 7 572,60 zł zawartej 27 lipca 2020 r.,
13) 256 akcji o łącznej wartości 14 080 zł zawartej 28 lipca 2020 r.,
14) 110 akcji o łącznej wartości 6 295 zł zawartej 29 lipca 2020 r.,
15) 470 akcji o łącznej wartości 21 787,60 zł zawartej 30 lipca 2020 r.,
16) 380 akcji o łącznej wartości 17 939,40 zł zawartej 31 lipca 2020 r.,
17) 486 akcji o łącznej wartości 24 394,90 zł zawartej 3 sierpnia 2020 r.,

18) 320 akcji o łącznej wartości 16 250,50 zł zawartej 4 sierpnia 2020 r.,

co stanowiło naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

Wojciech Babiński nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dotyczących powiadomienia Komisji i Spółki o zawartych transakcjach na akcjach Spółki aż trzydzieści sześć razy (łączna wartość transakcji Wojciecha Babińskiego na akcjach Spółki wyniosła 12 974 092,30 zł), podczas gdy miał obowiązek zawiadomić o każdej kolejnej transakcji. Brak powiadomienia spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o dokonywanych przez Wojciecha Babińskiego transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym nie został zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki. W wyniku naruszeń, których dopuścił się m.in. Wojciech Babiński, w okresie od 12 sierpnia do 2 września 2020 r., doszło do zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

Od osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach wymaga się szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków notyfikacyjnych. Są one uprzywilejowane w stosunku do innych inwestorów, gdyż posiadają szczegółową wiedzę o sytuacji finansowej i gospodarczej spółki. Wiedza pozostałych inwestorów o dokonywanych przez nie transakcjach na akcjach emitenta na rachunek własny pozwala inwestorom na podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę lub o wycofaniu tego zaangażowania we właściwym czasie. Rzetelne wypełnianie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zobowiązań dotyczących zawiadamiania o transakcjach ma istotne znaczenie, gdyż takie transakcje mogą być dla inwestorów sygnałem o obecnej i przyszłej sytuacji emitenta.

Decyzja nie jest ostateczna. Wojciech Babiński może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 2 072 800 zł.

Do pobrania

Komunikat dot. nałożenia kary pieniężnej na Wojciecha Babińskiego

plik .pdf, 435,7kB
Pobierz