Zatwierdzenie prospektu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ oraz Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 5 lipca 2022 roku zatwierdzono prospekt:

  • Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).
  • Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA)

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.