Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Nałożenie kary pieniężnej na byłego członka rady nadzorczej Indygotech Minerals SA w likwidacji

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 24 czerwca 2022 r. decyzję nakładającą na byłego członka rady nadzorczej Indygotech Minerals SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

  • karę pieniężną w wysokości 30 000 zł 

za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Indygotech Minerals SA w likwidacji, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wydanie decyzji nakładającej karę na (...)1 jest konsekwencją wydania 1 października 2021 r. decyzji nakładającej na Indygotech Minerals SA w likwidacji karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017. 

(...)1 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Spółki od 11 kwietnia 2016 r. do 7 czerwca 2018 r. Jako członek rady nadzorczej Spółki nie dochował należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej Spółki i raportowania okresowego. Działania (...)1, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia w istotny sposób zachwiały podstawowym prawem uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, równego i terminowego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Na radzie nadzorczej ciąży obowiązek czynnego udziału w procesie sporządzania raportów okresowych. Takiej aktywności zabrakło w przypadku rady nadzorczej Spółki. Odpowiedzialność rady nadzorczej Spółki dotyczy zaniechań w zakresie nadzoru nad jej działalnością. Zaniechania te uniemożliwiły wykrycie nieprawidłowości w  sprawozdawczości finansowej Spółki i zapobieżenie im. Rada nadzorcza Spółki nie wykazała należytej staranności i czujności, jakich oczekuje się od profesjonalistów, którzy zasiadają w organie nadzorczym spółki publicznej. Rada nadzorcza Spółki nie zapewniła stałego i odpowiedniego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Spółki, co mogło mieć wpływ na zbyt późne wykrycie nieprawidłowości i naruszenie prawa, które miały miejsce w Spółce.

Podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

______________________
1Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych