Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat w sprawie nałożenia kary pieniężnej na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 13 maja 2022 r. decyzję nakładającą na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych („Towarzystwo”)

  • kary pieniężne w łącznej wysokości 65 800 zł za ogółem 14 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. 

Towarzystwo podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

______________________

Komunikat skorygowany 12 lipca 2023 r.