Komunikat dot. wydania ostatecznej decyzji w sprawie członka zarządu spółki publicznej

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 14 kwietnia 2022 r. ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 1 października 2021 r. nakładającą na członka zarządu spółki publicznej („Spółka”, „Emitent”)

  • karę pieniężną w wysokości 95 000 zł 

za nienależyte wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych:

- skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.,
- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.,
- skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.,
- raportu rocznego za 2015 r.,
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.,

co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wydanie decyzji nakładającej karę na członka zarządu spółki publicznej jest konsekwencją wydania decyzji nakładającej na Spółkę kary pieniężne między innymi za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia między innymi raportów okresowych za lata 2014-2016 tj. za:

a) brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2014 ze zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych w związku ze złamaniem warunków umowy pożyczki;
b) nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r., tj.:
- brak ustalenia (oszacowania) wartości odzyskiwalnej aktywów należących do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którym jest spółka zależna jako całość, w związku z możliwą utratą wartości oraz przez brak przypisania odpisu aktualizującego do aktywów należących do wymienionego ośrodka, 
- błędne rozliczenie skutków zmian warunków znaczących umów leasingowych;
c) nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r., tj.:
- brak ustalenia (oszacowania) wartości odzyskiwalnej aktywów należących do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którym jest spółka zależna jako całość, w związku z możliwą utratą ich wartości oraz przez brak przypisania odpisu aktualizującego do aktywów należących do wymienionego ośrodka, 
- błędne rozliczenie skutków zmian warunków znaczących umów leasingowych,
- przedstawienie niekompletnych i nierzetelnych ujawnień w zakresie istnienia niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;
d) nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego w związku sporządzeniem raportu rocznego za 2015 r., tj.:
- brak ujawnień odnośnie dokonanego odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w spółce zależnej,
- przedstawienie niekompletnych i nierzetelnych ujawnień w zakresie istnienia niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;
e) nieterminowe przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.;
f) nieterminowe przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2015 r.;
g) nieterminowe przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.

Naruszenia, których dopuściła się Spółka zostały uznane za rażące. Skutkowały one brakiem pełnej wiedzy po stronie inwestorów na temat rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki. Spowodowały  także istotne zniekształcenie prezentowanych wyników i sytuacji finansowej Spółki oraz jej Grupy kapitałowej. Spółka przekazała wymienione raporty Komisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz do publicznej wiadomości w okresie pełnienia przez członka zarządu Spółki tej funkcji.

Działania członka zarządu Spółki, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, równego i terminowego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa.

Po przeanalizowaniu wniosku członka zarządu Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 100 000 zł.