Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Czerwona Torebka SA, Energoinstal SA, Yolo SA, Braster SA w restrukturyzacji, IDM SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego 5 maja 2022 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek:

  • Czerwona Torebka SA 
  • Energoinstal SA 
  • Yolo SA 
  • Braster SA w restrukturyzacji 
  • IDM SA 

Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021, bądź przekazanie niekompletnego raportu rocznego za rok 2021 (tj. niezawierającego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok), w terminie określonym przepisami prawa. 

Zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło od dnia 5 maja 2022 r. 

Zgodnie z § 79 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.