Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat ws. nałożenia kar pieniężnych na byłych członków rady nadzorczej Krezus SA

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 11 lutego 2022 r. decyzje nakładające na byłych członków rady nadzorczej Krezus SA („Spółka”) kary pieniężne, tj. na:

  • (...)1 karę pieniężną w wysokości 13 000 zł 
  • (...)2 karę pieniężną w wysokości 13 000 zł
  • (...)3 karę pieniężną w wysokości 13 000 zł
  • (...)4 karę pieniężną w wysokości 18 000 zł
  • (...)5 karę pieniężną w wysokości 12 500 zł

za niewykonanie obowiązków informacyjnych przez Krezus SA, co stanowiło naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wydanie decyzji nakładających kary na członków rady nadzorczej Krezus SA jest konsekwencją wydania 6 października 2020 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną oraz wykluczającej jej papiery wartościowe z obrotu na rynku regulowanym za niewykonanie obowiązków informacyjnych. Decyzją Komisji Krezus SA została ukarana za nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości:

a) raportu rocznego za 2018 r.,
b) skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.,
c) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., 

d) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Naruszenia dotyczące braku wywiązywania się Krezus SA z obowiązku publikowania raportów okresowych miały miejsce w okresie, w którym ukarane osoby pełniły funkcje członków rady nadzorczej Spółki. Jako członkowie rady nadzorczej Krezus SA nie dochowały one należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą zarządu Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej Spółki i raportowania okresowego. Działania byłych członków rady nadzorczej Krezus SA, którzy nie wypełniali należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członków rady nadzorczej Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją Komisji. Stwierdzone naruszenia w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, równego i terminowego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych, w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Różny wymiar kar dla poszczególnych członków rady nadzorczej Spółki uzależniony był od stopnia ich przyczynienia się do naruszeń. 

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 100 000 zł.

W związku ze złożeniem przez (...)2, (...)3 oraz (...)4 wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzje Komisji z 11 lutego nie są ostateczne. Decyzje nakładające kary na (...)1 oraz (...)5 są ostateczne. 

_____________________ 

1-5 Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.