Zatwierdzenie prospektu PolTREG SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 13 października 2021 roku zatwierdzono prospekt:

  • PolTREG SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A1, D, E, F i M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C, D, E, F, G, H, I, M oraz praw do akcji serii M PolTREG SA z siedzibą w Gdańsku (firma inwestycyjna: IPOPEMA Securities SA).

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.