Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat KNF dotyczący byłych członków rady nadzorczej GetBack SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Capitea SA z siedzibą w Warszawie) oraz byłego członka zarządu GetBack

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 20 sierpnia 2021 r. wydała decyzje nakładające na byłych członków rady nadzorczej („Członkowie rady nadzorczej”):

 • (...)1 karę pieniężną w wysokości 75 000 zł 
 • (...)2 karę pieniężną w wysokości 65 000 zł 
 • (...)3 karę pieniężną w wysokości 80 000 zł 
 • (...)4 karę pieniężną w wysokości 80 000 zł
 • (...)5 karę pieniężną w wysokości 70 000 zł
 • (...)6 karę pieniężną w wysokości 75 000 zł 

oraz decyzję nakładającą na byłego członka zarządu („Członek zarządu”):

 • (...)6 karę pieniężną w wysokości 20 000 zł 

za rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie („GetBack”, „Spółka”) w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:

 • sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., 
 • sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., 
 • sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,
 • sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,
 • nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, 
 • nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,
 • nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018. 

Wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną na Członków rady nadzorczej i Członka zarządu jest konsekwencją wydania decyzji 17 grudnia 2019 r. decyzji nakładającej na GetBack karę pieniężną w wysokości 500 000 zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia i braku opublikowania wskazanych raportów okresowych.

 • (...)1: członek rady nadzorczej GetBack, od 24 maja 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych,
 • (...)2: członek rady nadzorczej GetBack, od 13 lipca 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych wynikających z czterech raportów okresowych,
 • (...)3: członek rady nadzorczej GetBack, od 17 stycznia 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r. odpowiada łącznie za osiemnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie trzech raportów okresowych,
 • (...)4: członek rady nadzorczej GetBack, od 13 lipca 2016 r. do 30 grudnia 2020 r. odpowiada łącznie za osiemnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie trzech raportów okresowych,
 • (...)5: członek rady nadzorczej GetBack,  od 14 września 2016 r. do 22 maja 2018 r. odpowiada za siedemnaście naruszeń polegających na zamieszczeniu nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie dwóch raportów okresowych,
 • (...)6: członek, a zarazem przewodniczący rady nadzorczej GetBack, od 17 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. odpowiada za piętnaście naruszeń polegających na zamieszczeniu nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych. Od 16 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r., jako prezes i członek zarządu GetBack, odpowiada za dwa naruszenia polegające na nieopublikowaniu w terminie dwóch raportów okresowych.

Sposób wykonywania nadzoru nad GetBack przez ukaranych Członków rady nadzorczej był następczy i nieskuteczny. Nie interesowali się oni zagadnieniami prezentowanymi przez zarząd Spółki, zawierzając zarządowi Spółki, że dane przez niego prezentowane są prawdziwe. Członkowie organu nadzorczego Spółki przyjmowali, że przedstawiane przez zarząd ponadprzeciętne wyniki osiągane przez Spółkę są zgodne ze stanem faktycznym. Nie weryfikowali czy wynikają one z sytuacji faktycznych czy jedynie zabiegów rachunkowych, ani nie byli wnikliwi wobec przedstawianych im danych, nie wykonując prawidłowo swoich ustawowych kompetencji. Tym samym nie dochowali należytej staranności przy wykonywaniu swojego mandatu. Członkowie rad nadzorczych zobowiązani są do realizacji swoich zadań z zachowaniem należytej staranności niezależnie od profilu działalności spółki publicznej. 

Komisja nie przypisuje Członkom rady nadzorczej GetBack bezpośredniej odpowiedzialności za dokonanie naruszeń przez Spółkę, bowiem to zarząd reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Odpowiedzialność, jaka ciąży na Członkach rady nadzorczej Spółki dotyczy zaniechań w zakresie nadzoru nad jej działalnością. Członkowie rady nadzorczej, nie wykazali należytej staranności i czujności, co mogło przyczynić się do niewykrycia nieprawidłowości w sprawozdawczości spółki. Wszystkie te okoliczności świadczą o tym, że Członkowie rady nadzorczej Spółki nie zapewnili stałego i odpowiedniego nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. 

Rada nadzorcza jest kolegialnym organem spółki akcyjnej sprawującym stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami jej działalności. Zakres kontroli sprawowanej przez radę nadzorczą obejmuje wszystkie czynności, które wpływają na sytuację spółki akcyjnej, a zatem niedopuszczalne jest, aby taki nadzór miał charakter wybiórczy. Na radzie nadzorczej spoczywa również obowiązek podejmowania działań niezbędnych do usunięcia nieprawidłowości wykrytych podczas bieżącej kontroli. Ma ona stale monitorować funkcjonowanie emitenta, w szczególności działalność jej organu zarządzającego.

Rada nadzorcza powinna dostosować zakres i sposób sprawowanego nadzoru do charakteru działalności prowadzonej przez spółkę publiczną. Powinna też uwzględnić wynikający z tej działalności poziom ryzyka. Im bardziej działalność spółki jest złożona lub istnieją w niej obszary generujące wysoki poziom ryzyka, tym wnikliwość nadzoru rady nadzorczej powinna być odpowiednio większa. Rada nadzorcza powinna wykazać się należytą starannością w wykonywaniu spoczywających na niej obowiązkach. 

Postępowanie Członków rady nadzorczej GetBack ocenić należy jako nieakceptowalne i z uwagi na negatywny wpływ na rynek finansowy musiało się spotkać z reakcją organu nadzoru. Stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje spółki opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Dlatego też Komisja zdecydowała o nałożeniu kar na członków rady nadzorczej GetBack w granicach od 65% do 80% maksymalnego zagrożenia.

(...)6, w związku z oddelegowaniem go 16 kwietnia 2018 r. przez radę nadzorczą GetBack do czasowego wykonywania czynności prezesa i członka zarządu GetBack, ponosi dodatkową odpowiedzialność za nieopublikowanie w terminie dwóch raportów okresowych.

W przypadku wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, jego członkowie odpowiadają solidarnie za zarządzanie spółką o ile statut nie przewiduje ograniczenia odpowiedzialności członka zarządu poprzez przypisanie poszczególnych kategorii czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki. Statut GetBack nie przywidywał ograniczenia odpowiedzialności Członka zarządu. Wobec tego ponosi on odpowiedzialność za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie nieterminowego opublikowania raportów rocznych za 2017 r. Pan (...)6 sprawował funkcję prezesa zarządu Spółki (3 tygodnie). Przed delegowaniem go do zarządu, przez blisko półtora roku sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej GetBack, miał zatem wiedzę na temat jej działalności. W związku ze sprawowaniem funkcji Członka Zarządu spoczywał na nim m.in. obowiązek dochowania przez spółkę terminów opublikowania raportów okresowych, i z tego względu ponosi odpowiedzialność za wskazane naruszenia Spółki. 

Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych oraz nadzorowanych instytucji finansowych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa przez spółkę. 

Maksymalny wymiar kary na członków rad nadzorczych emitentów wynosi 100 000 zł. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w przypadku odpowiedzialności członka zarządu wynosi 1 000 000 zł.

_____________________ 

1-6 Komunikat zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.