Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

KE, EBC, EBA i ESMA zalecają ograniczenie ekspozycji na LIBOR

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wzywają podmioty nadzorowane do ograniczenia ekspozycji na wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR. Europejscy regulatorzy podkreślają, że podmioty nadzorowane stosujące wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR powinny podejmować aktywne działania nie czekając na ewentualne użycie przez Komisję Europejską uprawnień do wyznaczenia zamiennika wskaźnika referencyjnego na podstawie art. 23b BMR1.

Szczegóły wystąpienia KE, EBC, EBA i ESMA znajdują się pod adresem:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/joint_public_statement_usd_libor.pdf

UKNF przypomina, że brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) w dniu 5 marca 2021 r. ogłosił, że całkowitemu zaprzestaniu ulegnie opracowywanie wskaźników referencyjnych:

  • LIBOR CHF (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.; 
  • LIBOR EUR (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.; 
  • LIBOR GBP, LIBOR JPY (wybrane terminy2) – z końcem 2021 r.; 
  • LIBOR USD (wybrane terminy3) – z dniem 30 czerwca 2023 r. 

W odniesieniu do wybranych kluczowych terminów LIBOR GBP, LIBOR JPY, oraz LIBOR USD4; FCA poinformował, że rozważa podjęcie działań nadzorczych mających na celu nakazanie administratorowi (IBA5) publikacji tzw. „syntetycznego” wskaźnika referencyjnego w celu umożliwienia rynkowi finansowemu wygaszenie portfela umów i produktów stosujących te wskaźniki.

______________________

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.), zwane jako „BMR”. 

2LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M oraz LIBOR JPY – S/N, 1W, 2M, 12M. 

3Do końca 2021 r. zaprzestaniu ulegnie opracowywanie LIBOR USD 1W, 2M, a do końca czerwca 2023 r. LIBOR USD O/N oraz 12M.

 41M, 3M oraz 6M.

 5IBA – ICE Benchmarks Administration – administrator odpowiedzialny za opracowywanie wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR.

Do pobrania

KE, EBC, EBA i ESMA zalecają ograniczenie ekspozycji na LIBOR

plik .pdf, 474,1kB
Pobierz