Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych 
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

 • Banku Spółdzielczego we Włoszczowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Koniecpolu (bank przejmowany)

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

 • Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Sawinie (bank przejmowany)

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Rogera Hodgkissa na stanowisko Prezesa Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA
 • Rogera Hodgkissa na stanowisko Prezesa Zarządu „Generali Życie” Towarzystwa Ubezpieczeń SA
 • Rogera Hodgkissa na stanowisko Prezesa Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA
 • Marka Kuklewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie
 • Elżbiety Pieczonki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich
 • Bogumiły Małgorzaty Szklarskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Łukasza Nowaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Centrum” z siedzibą w Bytomiu

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: 

 • Mariuszowi Kołakowskiemu funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

4.    Komisja jednogłośnie odmówiła zgody na powołanie:

 • Jarosława Grochowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

Komisja, w wyniku analizy i oceny zgromadzonego w sprawie materiału stwierdziła, że Kandydat nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Tym samym stwierdziła, że w odniesieniu do Kandydatury Jarosława Grochowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku zachodzi określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe przesłanka odmowy wyrażenia przez KNF zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Banku.

5.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych wg stanu na kwiecień 2021
 • z informacją o sytuacji krajowych instytucji płatniczych i małych instytucji płatniczych w IV kwartale 2020 r. oraz biur usług płatniczych w całym roku 2020
 • z raportem na temat procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2020 rok
 • z informacją o notyfikacjach zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według przepisów rozdziału 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej”),
 • z informacją w sprawie realizacji obowiązków związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie cyberbezpieczeństwa (za II półrocze 2020 r.)