Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 • Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: 

 • Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku SA

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Sławomira Mindy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radomiu
 • Barbary Mroczek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie
 • Mariusza Jabłońskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim
 • Andrzeja Masztalewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Biłgoraju
 • Bartosza Wieczorka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim
 • Agnieszki Porady na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Tarnowie

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu: 

 • Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

4.    Komisja, na podstawie art. 131 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie zdecydowała o skreśleniu z listy doradcy inwestycyjnego, w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

5.    Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 roku.

6.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 r.
 • z informacją o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2020 r.
 • z raportem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r.
 • z informacją na temat kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych oraz kredytów konsumpcyjnych według stanu na koniec 2020 r.
 • z informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych według stanu na koniec lutego 2021 r. 
 • ze sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 r.