Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2021 r.

data aktualizacji

W głosowaniu udział wzięli: 

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie SA z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem
 • Magdaleny Starkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka
 • Andrzeja Zalewy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Frampolu
 • Urszuli Karpińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu  Banku Spółdzielczego w Kielcach

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie:

 • Piotra Kuszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA z siedzibą w Warszawie

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na  powierzenie:

 • Annie Jędrzejczak funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce:

 • PGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (z dniem 29 kwietnia 2021 r.)

5.    Komisja jednogłośnie wydała decyzję nakładającą na pośrednika kredytowego:

 • karę pieniężną w wysokości 2 800 zł

za brak zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności, co stanowi naruszenie art. 55 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

6.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec stycznia 2021 r. 
 • z informacją o wynikach BION w cyklu 2020 dla sektora banków komercyjnych
 • z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2020 r.
 • z podsumowaniem czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, krajowych instytucjach płatniczych i małych instytucjach płatniczych za 2020 r.
 • ze sprawozdaniem z realizacji czynności kontrolnych w sektorze funduszy inwestycyjnych w 2020 r.