Komunikat KNF ws. wydania Rekomendacji R

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2021 r. jednogłośnie wydała Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.

Znowelizowana Rekomendacja R stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, zgodnie z przyjętą i obowiązującą w bankach polityką rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.

Konieczność opracowania Rekomendacji R w nowym brzmieniu wynikała z wejścia w życie w 2018 r. Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) – Instrumenty Finansowe, który wniósł ze sobą zmiany w obszarze zarządzania bankiem, którego dotyczą postanowienia tej Rekomendacji. Treść Rekomendacji uwzględnia zdobyte w tym czasie doświadczenia organu nadzoru i podmiotów rynkowych, związane ze stosowaniem MSSF 9.

Rekomendacja R jest skierowana do banków krajowych oraz oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, sporządzających skonsolidowane lub jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem banku, których podstawowa działalność generuje ryzyko kredytowe oraz znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banków krajowych.

Projekt znowelizowanej Rekomendacji R, po opracowaniu w UKNF, był szeroko konsultowany: z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Ministerstwem Finansów, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych oraz firmami audytorskimi. Ostateczna treść dokumentu stanowi rezultat tych prac.

Rekomendacja R wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Pełna treść Rekomendacji R