Komunikat w sprawie Karo - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2020 r. wydała ostateczną decyzję:

  • uchylającą decyzję KNF z dnia 9 kwietnia 2019 r.1 nakładającą na spółkę Karo – Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu2 („Spółka”) karę pieniężną w wysokości 250 000 zł za pięciokrotne naruszenie art. 19 ust. 1 i 8 rozporządzenia MAR
  • nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 212 500 zł.

Istota stwierdzonych naruszeń polegała na braku zawiadomienia przez Spółkę spółki Krezus SA oraz KNF o transakcjach na akcjach spółki Krezus SA niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek wynikał z wystąpienia związku pomiędzy Spółką i spółką Krezus SA poprzez osobę pełniącą funkcję członka Zarządu zarówno w Spółce jak i w spółce Krezus SA. 

Na skutek złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF dokonała ponownej analizy sprawy i potwierdziła zaistniałe naruszenia rozporządzenia MAR. Przyczyną uchylenia decyzji i nałożenia niższej kary pieniężnej jest uwzględnienie okoliczności łagodzącej, tj. pogorszenia się sytuacji finansowej Strony.

Stronie przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niniejszą decyzję.

______________________

1Komunikat KNF z dnia 23 kwietnia 2019 r.
2Obecnie w upadłości.