Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Komunikat KNF ws. sankcji administracyjnych nałożonych na GetBack SA

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 30 października 2020 r. jednogłośnie nałożyła na GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: jako „GetBack”, „Zarządzający”) następujące sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach inwestycyjnych”):

 • sankcja administracyjna w postaci cofnięcia GetBack zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego;
 • kara pieniężna w wysokości 50.000 złotych. 
Wskazane sankcje administracyjne zostały nałożone na GetBack za:
I.    naruszenie art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez prowadzenie działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bez zachowania zasad uczciwego obrotu oraz w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy:
 • Universe 3 NSFIZ1,
 • GetPro NSFIZ, 
 • Debito NSFIZ, 
 • Universe NSFIZ, 
 • Altus NSFIZ Wierzytelności, 
 • Altus NSFIZ Wierzytelności 3, 
 • GetBack Windykacji Platinum NSFIZ2,
 • Centauris 3 NSFIZ, 
 • GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ), 
 • Trigon Profit XIV NSFIZ (obecnie Lumen Profit 14 NSFIZ), 
 • Trigon Profit XV NSFIZ (obecnie Lumen Profit 15 NSFIZ), 
 • Trigon Profit XVI NSFIZ (obecnie Lumen Profit 16 NSFIZ), 
 • Trigon Profit XVIII NSFIZ (obecnie Lumen Profit 18 NSFIZ), 
 • Trigon Profit XX NSFIZ (obecnie Lumen Profit 20 NSFIZ), 
 • Trigon Profit XXI NSFIZ (obecnie Lumen Profit 21 NSFIZ), 
 • Trigon Profit XXII NSFIZ (obecnie Lumen Profit 22 NSFIZ), 
 • Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ, 
II.    wykonywanie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia,
III.    naruszenie postanowień statutów funduszy: 
 • GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, 
 • Centauris 3 NSFIZ,
 • GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ), 
 • Universe 3 NSFIZ, 
 • Debito NSFIZ.

IV.    wykonywanie działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu oraz interesu uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

W odniesieniu do powyższych punktów:

I.    GetBack zarządzając sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych na zlecenie Saturn TFI SA, Lartiq TFI SA (dawny Trigon TFI SA), Altus TFI SA oraz Noble Funds TFI SA dopuścił się licznych naruszeń art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych, który jest kluczowym przepisem regulującym zasady prowadzenia działalności przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.
W toku prowadzonego postępowania Komisja ustaliła, że dokonane przez GetBack naruszenia polegały na:

 1. zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy Universe 3 NSFIZ, Getpro NSFIZ oraz Debito NSFIZ z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, w związku z wykazaniem przez te fundusze pozornego zysku zrealizowanego z tytułu zbycia składników lokat w wyniku sprzedaży portfeli wierzytelności powyżej wartości godziwej, co nie znajdowało odzwierciedlenia w faktycznym przysporzeniu majątkowym tych funduszy. GetBack zarządzając sekurytyzowanymi wierzytelnościami wskazanych funduszy zawarł w dniach 30 czerwca 2017 r., 29 września 2017 r., 28 grudnia 2017 r., 29 grudnia 2017 r. oraz 30 grudnia 2017 r. umowy przelewu wierzytelności, które skutkowały ustaleniem wysokości ceny zbycia portfeli wierzytelności na poziomie znacząco przewyższającym wartość godziwą tych portfeli. Było to rezultatem nieuczciwych działań GetBack, polegających na zastosowaniu jako punktu odniesienia hipotetycznych wartości odzysków z portfeli referencyjnych oraz współczynników korygujących oderwanych w całości od historycznych wyników portfeli wierzytelności. Podjęte przez GetBack działania miały na celu ukrycie informacji o niskiej skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych i doprowadziły do zniekształcenia obrazu sytuacji finansowej funduszy Universe 3 NSFIZ, Debito NSFIZ oraz Getpro NSFIZ poprzez zwiększenie w sposób pozorny wartości aktywów tych funduszy na skutek odzwierciedlenia wartości zbytych portfeli w cenie sprzedaży ujętej w sumie należności funduszy, której wysokość znacząco odbiegała od realnej wyceny wartości tych portfeli. Skutkiem powyższego był, wyłącznie w ujęciu raportowym, wzrost wartości aktywów funduszy. GetBack osiągając przez swoje działania zysk z tytułu zbycia portfeli wierzytelności, wykorzystał fakt zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami wskazanych funduszy do własnych celów gospodarczych, działając jedynie w interesie funduszy zbywających, które wchodziły w skład grupy kapitałowej GetBack, a tym samym na własną korzyść, co było działaniem sprzecznym z zasadami uczciwego obrotu.
 2. zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszy GetBack Windykacji NSFIZ oraz ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 z naruszeniem zasad uczciwego obrotu w związku z wykorzystaniem konstrukcji prawnej funduszu inwestycyjnego do realizacji partykularnych interesów GetBack oraz doprowadzeniem do zawarcia przez te fundusze transakcji w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. GetBack zarządzając sekurytyzowanymi wierzytelnościami wskazanych funduszy przyjął praktykę polegającą na klasyfikacji zawieranych tego samego dnia umów przelewu wierzytelności oraz porozumień przenoszących prawa z tych umów jako „transakcji technicznych”, co było niezgodne z postanowieniami umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami jak i z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z zasadami rachunkowości nie jest bowiem możliwe nabywanie oraz zbywanie portfeli wierzytelności bez wykazywania tego faktu w księgach rachunkowych funduszy. Podjęte przez GetBack działania miały wyłącznie na celu obchodzenie wymogów dotyczących ograniczania konfliktu interesów w grupie kapitałowej GetBack przy wykorzystaniu faktu, że GetBack zarządzał sekurytyzowanymi wierzytelnościami obu wskazanych funduszy.
 3. zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy Universe NSFIZ, Altus NSFIZ Wierzytelności, Altus NSFIZ Wierzytelności 3 oraz OFWD NSFIZ z naruszeniem zasad uczciwego obrotu w związku z kształtowaniem poziomu odzysków z portfeli wierzytelności znajdujących się w portfelach inwestycyjnych tych funduszy w sposób nieznajdujący odzwierciedlenia w faktycznych działaniach windykacyjnych, a bezpośrednio związany z procederem udzielania przez podmioty z grupy kapitałowej GetBack pożyczek rehabilitacyjnych „koniczynka” dłużnikom funduszy z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę posiadanego wobec nich zadłużenia. 
 4. prowadzeniu przez GetBack działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z naruszeniem zasad uczciwego obrotu. GetBack zarządzając sekurytyzowanymi wierzytelnościami podjął szereg czynności, które nie były związane z wykonywaniem działań windykacyjnych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Polegały one  na zawieraniu na znaczną skalę transakcji zbycia i nabycia portfeli wierzytelności, inicjowania udzielania przez podmioty z grupy kapitałowej GetBack pożyczek rehabilitacyjnych „koniczynka” dłużnikom funduszy sekurytyzacyjnych z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę posiadanego wobec nich zadłużenia 
 5. prowadzeniu przez GetBack działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszy. GetBack zawierając umowy przelewu wierzytelności ustalał cenę sprzedaży danego portfela wierzytelności w wysokości znacząco przewyższającej wartość godziwą portfela, będącego przedmiotem umowy. Jednocześnie większość umów przewidywała odroczony termin zapłaty ceny za nabywane aktywa, z uwagi na brak zdolności funduszu nabywającego do regulowania zobowiązań z tytułu nabytych aktywów, co było informacją znaną GetBack. Zawieranie przez GetBack umów wierzytelności we wskazanych warunkach jako przedstawiciela obu stron umowy skutkowało naruszeniem interesu zarówno uczestników funduszu zbywającego, w związku ze zbywaniem aktywów kontrahentom, którzy nie byli w stanie uregulować zobowiązań z tytułu nabywanych aktywów, jak i naruszeniem interesów uczestników funduszu nabywającego, w związku z nabyciem portfeli po cenie znacząco zawyżonej w stosunku do ich rzeczywistej wartości. 
 6. zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników tych funduszy w związku z nierealizowaniem przez GetBack obowiązku wysyłania zawiadomień o przelewie wierzytelności. Brak zawiadomienia przez GetBack dłużników o dokonanym przelewie skutkował dokonywaniem przez tych dłużników wpłat na rzecz funduszy zbywających portfele wierzytelności zamiast funduszy nabywających, co skutkowało uszczupleniem majątku funduszy nabywających, w sposób negatywnie wpływający na wartość ich aktywów netto, a tym samym na sytuację majątkową uczestników funduszy. 
 7. zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ (dalej: „funduszu OFWD”) z naruszeniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu OFWD w związku z ustalaniem przez Członków Zarządu GetBack wartości portfeli wierzytelności wchodzących w skład funduszu OFWD na poziomie odbiegającym od wartości godziwej portfeli wierzytelności funduszu OFWD. GetBack w celu ukrycia, iż prognozy odzysków z portfeli wierzytelności, będących przedmiotem lokat funduszu OFWD nie były realizowane podejmował działania polegające na zmianie założeń przyjętych w modelu wyceny portfeli wierzytelności dotyczących poziomu odzysków jak i poziomu kosztów, w tym należnego GetBack wynagrodzenia oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych, w poszczególnych dniach wyceny. Podejmowane przez GetBack działania polegające na zmianie założeń przyjętych w modelu wyceny, realizowane wg bezpośrednich poleceń Członków Zarządu GetBack, nie wynikały natomiast z obiektywnych okoliczności dotyczących portfeli wierzytelności, lecz miały na celu ukrycie spadku wartości godziwej portfela oraz uzyskanie, w wyniku zastosowania każdorazowo modyfikowanego modelu, wartości wyceny zgodnej z oczekiwaniem Członków Zarządu GetBack. 

Aktywność GetBack w zakresie zawierania transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności była prowadzona na znacznie większą skalę niż główna działalność GetBack związana z podejmowaniem w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych czynności o charakterze windykacyjnym związanych z ściąganiem należności z tytułu wierzytelności wchodzących w skład portfeli wierzytelności stanowiących przedmiot lokat funduszy sekurytyzacyjnych.

Zawierane przez GetBack w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych transakcje sprzedaży oraz zakupu portfeli wierzytelności przebiegały według powtarzającego się schematu, polegającego na odgórnym ustalaniu ceny sprzedaży portfeli wierzytelności przez Członków Zarządu GetBack, co przejawiało się kierowaniem do pracowników poleceń w zakresie przygotowania dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży portfeli wierzytelności po wskazanej cenie. Przygotowana w ten sposób dokumentacja inwestycyjna nie odzwierciedlała rzeczywistego przebiegu procesu decyzyjnego w zakresie sprzedaży portfeli.

W przypadku niektórych transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności, transakcje były dokonywane z góry przyjętym zamiarem docelowego „zwrócenia” portfeli wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego dokonującego ich początkowego zbycia, bądź też innego funduszu zarządzanego przez GetBack, lecz w zmienionej formie uwzględniającej np. „wymieszanie” wierzytelności wchodzących w skład różnych portfeli wierzytelności tj. połączenie lub podzielenie portfeli wierzytelności. Powyższa praktyka była określana przez Członków Zarządu GetBack jako „transakcje bumerang”.

Koncentracja działalności GetBack na transakcjach sprzedaży portfeli wierzytelności, udzielaniu pożyczek „koniczynka”, zwrotnym nabywaniu uprzednio sprzedanych portfeli wierzytelności zamiast na działalności windykacyjnej wskazuje, że GetBack SA wykorzystywał fakt zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy sekurytyzacyjnych do realizacji własnych partykularnych interesów. W szczególności działania GetBack SA polegające na zawyżaniu wycen portfeli wierzytelności w porównaniu do ich rzeczywistej wartości godziwej doprowadziły do zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej funduszy sekurytyzacyjnych.

Sztuczne zwiększanie wyceny aktywów funduszy wchodzących w skład grupy kapitałowej GetBack w związku z zawartymi umowami przelewu wierzytelności jak i udzielonymi pożyczkami „koniczynka” miało przełożenie na wycenę aktywów GetBack, która jako spółka publiczna obowiązana była publikować kwartalne, półroczne i roczne raporty. Taki sposób postępowania wskazuje, że GetBack prowadził działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w sposób nierzetelny oraz bez dochowania należytej staranności, jak i wykonywał działalność w sposób rażąco niezgodny z zawartymi przez GetBack umowami o zarządzanie sekurtyzowanymi wierzytelnościami oraz procedurą zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w GetBack. Dokumenty te bowiem zobowiązywały GetBack do nieprzystępowania do jakichkolwiek transakcji w sytuacji posiadania informacji, iż GetBack lub podmioty powiązane z GetBack mogą mieć bezpośredni lub pośredni przewidywany interes o charakterze majątkowym w zawarciu transakcji zbycia lub nabycia danego portfela wierzytelności.

GetBack jako profesjonalny uczestnik rynku kapitałowego w pierwszej kolejności powinien mieć na uwadze przestrzeganie zasad postępowania określonych w umowach o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oraz procedurze zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Ponadto powinien uwzględniać w swojej działalności zasady prowadzenia działalności przez fundusze sekurytyzacyjne, co wyklucza podejmowanie nieuczciwych działań, cechujących się niesumiennością i nierzetelnością w prowadzeniu działalności polegającej na zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

II.    W toku prowadzonego postępowania Komisja ustaliła, że GetBack prowadził działalność zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z przekroczeniem zakresu udzielonego zezwolenia, które polegało na:

 1. podejmowaniu przez GetBack działań skutkujących wzrostem wartości lokat funduszy sekurytyzacyjnych, które nie były rezultatem zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, polegającej na dochodzeniu należności z posiadanych przez fundusze sekurytyzacyjne portfeli wierzytelności. 
 2. podejmowaniu przez GetBack czynności, które miały za zadanie ukryć niską efektywność działań windykacyjnych GetBack w stosunku do funduszy sekurytyzacyjnymi poprzez zawieranie transakcji sprzedaży i nabycia portfeli wierzytelności oraz inicjowanie przez GetBack działań polegających na udzielaniu przez podmioty z grupy kapitałowej GetBack pożyczek „koniczynka”, zwrotnym nabywaniu uprzednio sprzedanych portfeli wierzytelności jak i podejmowaniu innych czynności niezwiązanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami. 

Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie sekurtyzowanymi wierzytelnościami oraz procedurą zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w GetBack, działalność GetBack powinna przede wszystkim koncentrować się na działalności windykacyjnej polegającej na dochodzeniu należności z posiadanych przez fundusze portfeli wierzytelności. Tym samym inicjowane przez GetBack działania polegające na zawieraniu transakcji sprzedaży i nabycia portfeli wierzytelności oraz udzielaniu przez podmioty z grupy kapitałowej GetBack pożyczek „koniczynka” nie mieściły się w zakresie działań podejmowanych w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, procedurze zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w GetBack jak i umowach o zarządzanie sekurtyzowanymi wierzytelnościami, co tym samym skutkowało podejmowaniem przez GetBack czynności przekraczających zakres udzielonego zezwolenia.

III. W toku prowadzonego postępowania Komisja ustaliła, że GetBack prowadził działalność zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z naruszeniem statutów funduszy, które polegało na:

 1. naruszeniu przez GetBack § 1 ust. 5 statutu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ dotyczącego wyłącznego przedmiotu działalności funduszu poprzez nabycie w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz w dniu 30 grudnia 2017 r. przez GetBack w imieniu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ portfeli wierzytelności, w sytuacji braku aktywów netto, w tym środków pieniężnych, które pozwalałyby na nabycie portfeli wierzytelności za ustaloną cenę sprzedaży oraz braku możliwości pozyskania przez ten fundusz wystarczającego zewnętrznego finansowania w sposób zgodny z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.  
 2. naruszeniu przez GetBack § 1 ust. 5 statutu Centauris 3 NSFIZ dotyczącego wyłącznego przedmiotu działalności funduszu poprzez nabycie w dniu 28 grudnia 2017 r. przez GetBack w imieniu Centauris 3 NSFIZ portfeli wierzytelności, w sytuacji braku aktywów netto, w tym środków pieniężnych, które pozwalałyby na nabycie portfeli wierzytelności za ustaloną cenę sprzedaży oraz braku możliwości pozyskania przez ten fundusz wystarczającego zewnętrznego finansowania w sposób zgodny z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 3. naruszeniu przez GetBack § 1 ust. 5 statutu GetBack Windykacji NSFIZ dotyczącego wyłącznego przedmiotu działalności funduszu poprzez nabycie w dniu 31 marca 2016 r. przez GetBack w imieniu GetBack Windykacji NSFIZ portfeli wierzytelności, w sytuacji braku aktywów netto, w tym środków pieniężnych, które pozwalałyby na nabycie portfeli wierzytelności za ustaloną cenę sprzedaży oraz braku możliwości pozyskania przez ten fundusz wystarczającego zewnętrznego finansowania w sposób zgodny z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
 4. naruszeniu przez GetBack § 20 ust. 6 statutu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ w związku z zawarciem w imieniu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ umowy przelewu wierzytelności z innym funduszem zarządzanym przez GetBack z pominięciem warunków opisanych we wskazanym § 20 ust. 6 statutu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ.
 5. naruszeniu przez GetBack § 20 ust. 7 statutu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ w związku z zawarciem w imieniu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ umowy przelewu wierzytelności z innym funduszem zarządzanym przez GetBack z pominięciem warunków opisanych we wskazanym § 20 ust. 7 statutu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ .
 6. naruszeniu przez GetBack § 22 ust. 1 statutu  GetBack Windykacji Platinum NSFIZ w związku z zawarciem przez GetBack w imieniu GetBack Windykacji Platinum NSFIZ umów przelewu wierzytelności, które skutkowały lokowaniem mniej niż 75 % aktywów funduszu w wierzytelności oraz sekurytyzowane wierzytelności.
 7. naruszeniu przez GetBack § 20 ust. 1 statutu Centauris 3 NSFIZ w związku z zawarciem przez GetBack w imieniu Centauris 3 NSFIZ umów przelewu wierzytelności, które skutkowały lokowaniem mniej niż 75 % aktywów funduszu w wierzytelności.
 8. naruszeniu przez GetBack § 22 ust. 1 statutu Universe 3 NSFIZ w związku z zawarciem przez GetBack w imieniu Universe 3 NSFIZ umów przelewu wierzytelności, które skutkowały lokowaniem mniej niż 75 % aktywów funduszu w wierzytelności oraz sekurytyzowane wierzytelności.
 9. naruszeniu przez GetBack art. 24 ust. 1 statutu Debito NSFIZ w związku z zawarciem przez GetBack w imieniu Debito NSFIZ umów przelewu wierzytelności, które skutkowały lokowaniem mniej niż 75 % aktywów funduszu w wierzytelności oraz sekurytyzowane wierzytelności.

Przy dokonywaniu lokat funduszy w wierzytelności, GetBack jako zarządzający zobowiązany był stosować określone w statucie funduszu sekurytyzacyjnego zasady polityki inwestycyjnej oraz określony w ustawie o funduszach inwestycyjnych limit lokowania co najmniej 75% wartości aktywów w zbywalne wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności. GetBack zobowiązany był również do wykonywania czynności zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz realizacji celu funduszu za pomocą inwestycji w lokaty określone w statutach funduszy. W szczególności GetBack był zobowiązany do stosowania kryteriów doboru lokat i zasad dywersyfikacji lokat dotyczących wierzytelności, określonych w statutach oraz ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Zawieranie przez GetBack w imieniu funduszy umów przelewu wierzytelności w sytuacji braku aktywów netto jak i braku zapewnienia finansowania nabycia wierzytelności, z pominięciem warunków uprawniających do nabycia wierzytelności od innego funduszu zarządzanego przez GetBack jak i lokowaniem mniej niż 75 % aktywów funduszu w wierzytelności, skutkowało licznymi naruszeniami statutów funduszy, których portfelami inwestycyjnymi GetBack zarządzał.

IV.    Opisane powyżej naruszenia wskazują, że w trakcie zarządzania portfelami sekurytyzowanych wierzytelności  przez GetBack doszło do rażących nieprawidłowości, skutkujących naruszeniem interesu uczestników funduszy oraz zasad uczciwego obrotu, co prowadziło do występowania licznych nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez fundusze sekurytyzacyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack.

GetBack wykonywał działalność zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy w oparciu o udzielone przez Komisję zezwolenie w sposób rażąco niezgodny z zawartymi z towarzystwami funduszy inwestycyjnych umowami o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Jednocześnie w zakresie prowadzonej działalności GetBack dopuszczał się naruszeń postanowień procedur wewnętrznych, w tym w szczególności procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami w GetBack oraz polityki zarządzania konfliktami interesów dotyczących procesu inwestowania oraz rekomendowania nabywania portfeli dla więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego. GetBack prowadził działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z przekroczeniem zakresu udzielonego zezwolenia, w związku z podejmowaniem na dużą skalę działań niezwiązanych z prowadzeniem w imieniu i na rzecz funduszy czynności mających na celu doprowadzenie do spłaty zadłużenia dłużników podejmowanych w toku czynności windykacyjnych.   GetBack był zobowiązany na podstawie udzielonego przez Komisję zezwolenia oraz zawartych z towarzystwami funduszy inwestycyjnych umów,  jak i przyjętych przez GetBack procedur wewnętrznych określających zakres prowadzonej działalności do podejmowania wyłącznie czynności mieszczących się w ramach udzielonego zezwolenia.

GetBack podejmował działania w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami mając pełną świadomość wpływu tych działań na prawidłowość prowadzonej przez fundusze sekurytyzacyjne działalności, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał. Jednocześnie działania podejmowane przez GetBack kierowane były zamiarem osiągnięcia z góry założonego rezultatu i przejawiały się instrumentalnym podejściem do wykonywania czynności zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy oraz instrumentalnym wykorzystywaniem funduszy do realizacji własnych celów gospodarczych. Zidentyfikowane nieprawidłowości dotyczyły większości funduszy, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja uznała opisane naruszenia art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych, statutów funduszy sekurytyzacyjnych, interesu uczestników funduszy, zasad uczciwego obrotu oraz prowadzenie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia za rażące i negatywnie oceniła możliwość dalszego kontynuowania działalności przez GetBack, jako profesjonalnego uczestnika obrotu będącego instytucją zaufania publicznego.

Komisja informuje, że maksymalny wymiar kary pieniężnej za naruszenia opisane powyżej wynosi 500.000 zł. Przy ustalaniu wymiaru kary uwzględniono sytuację finansową GetBack oraz powiązane z nią okoliczności faktyczno-prawne związane z procesem restrukturyzacji GetBack i zatwierdzonym przez sąd układem, którego celem jest wypłata wierzycielom GetBack objętych układem 25% zainwestowanych oszczędności w okresie 8 lat od uprawomocnienia się postanowienia sądu o zawarciu układu.  

______________________

1
NSFIZ - Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
2Od dnia 30 września 2020 r. w likwidacji
Do pobrania

Komunikat KNF ws. sankcji administracyjnych nałożonych na GetBack SA

plik .pdf, 473,5kB
Pobierz