Komunikat KNF ws. Leszka Czarneckiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA

data aktualizacji

W związku z podaną do publicznej wiadomości informacją o wydaniu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie postanowienia o przedstawieniu zarzutów Leszkowi Czarneckiemu, który jest podejrzany m.in. o popełnienie oszustw na kwotę ponad 130 milionów złotych wobec klientów Idea Banku SA, którzy za pośrednictwem Idea Bank SA kupili obligacje GetBack SA oraz ze skierowaniem do sądu przez tę Prokuraturę wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania Leszka Czarneckiego, na podstawie dokumentów pozyskanych w związku z powyższą wiadomością przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania karnego z Prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze, w którym Przewodniczący KNF korzysta ze statusu pokrzywdzonego, Komisja Nadzoru Finansowego:

  1. wystąpiła do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Idea Bank SA oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Bank SA z wnioskami o odwołanie członka rady nadzorczej Leszka Czarneckiego z zajmowanej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej odpowiednio Idea Bank SA i Getin Noble Bank SA, oraz

  2. wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie zawieszenia członka rady nadzorczej banku Leszka Czarneckiego odpowiednio w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank SA oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA do czasu rozpatrzenia w/w wniosków przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odpowiednio Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA. 

Powyższe działania KNF są podejmowane na podstawie art. 22d ustawy Prawo bankowe, z którego wynika, iż w sytuacji gdy członek rady nadzorczej przestał spełniać wymogi określone w art. 22aa Prawo bankowe w zakresie rękojmi należytego wykonywania obowiązków, KNF może wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o jego odwołanie. Jednocześnie KNF może zawiesić w czynnościach członka rady nadzorczej, o odwołanie którego wnioskuje, do czasu podjęcia przez właściwy organ banku uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie. 

Wymogi wobec członków rady nadzorczej banku wynikają również z art. 22aa ust. 7 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem.

W zakresie kryterium reputacji, uczciwości i etyczności wypowiadają się również m.in. we wspólnych Wytycznych EBA i ESMA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2017/12). Zgodnie z pkt 76 Wytycznych należy wziąć pod uwagę prowadzone dochodzenia, jeśli wynikają z zastosowanych procedur sądowych lub administracyjnych, lub inne analogiczne dochodzenia prowadzone na podstawie przepisów prawa, bez uszczerbku dla podstawowych praw jednostki.

KNF monitoruje na bieżąco sytuację banków z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego z punktu widzenia stabilności ich funkcjonowania