Komunikat w sprawie Jacka Ptaszka

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej decyzję KNF z dnia 12 lutego 2019 r.1 nakładającą na Jacka Ptaszka (Strona) karę pieniężną w wysokości 400 000 zł za naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR i nałożeniu na Stronę kary pieniężnej w wysokości 360 000 zł. Istota stwierdzonych naruszeń polegała na zawarciu przez Stronę, pełniącą funkcje Prezesa Zarządu spółki Krezus SA, czterech transakcji na akcjach tej spółki w okresie zamkniętym poprzedzającym publikację skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej Krezus SA za I kwartał 2018 r.

Na skutek złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF dokonała ponownej analizy sprawy i potwierdziła zaistniałe naruszenia rozporządzenia MAR. Przyczyną uchylenia decyzji i nałożenia niższej kary pieniężnej jest uwzględnienie okoliczności łagodzącej, tj. braku uprzedniego naruszenia przepisów rozporządzenia MAR przez Stronę.

Stronie przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niniejszą decyzję.

______________

1Pkt 7 komunikatu z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 lutego 2019 r.