Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2020 r.

data aktualizacji 30 czerwca 2020

W głosowaniu udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Santander Bank Polska SA, jednogłośnie uchyliła decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 października 1998 r. o udzieleniu Kredyt Bank PBI SA (obecnie Santander Bank Polska SA) zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody mBank Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez: 

 • CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną 

oraz jednocześnie zatwierdziła statut Towarzystwa. 

Rzeczowy zakres działalności CA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej obejmuje Grupy 1-5, Działu I, zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń:
Grupę 1 – Ubezpieczenia na Życie
Grupę 2 – Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Grupę 3 – Ubezpieczenia na Życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe
Grupę 4 – Ubezpieczenia rentowe
Grupę 5 – Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym  spółkom: 

 • Ergis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (z dniem 21 lipca 2020 r.)
 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (z dniem 15 lipca 2020 r.)

5.    Komisja zapoznała się:

 • z raportem dotyczącym sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku
 • z badaniem i oceną nadzorczą (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2019 rok