Lista arbitrów - Komisja Nadzoru Finansowego

Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU
Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU
Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Pracownią Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.
Karol Bernat
Karol Bernat
Radca Prawny. Wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości spółdzielczej, udział w pracach komisji sejmowej w kadencji 2011 - 2015 pracującej nad projektem ustawy - Prawo spółdzielcze.
Wiktoria Braun
Wiktoria Braun
Biegły Rewident. Ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości. 
Małgorzata Cichosz
Małgorzata Cichosz
Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 20 - letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego oraz prawa usług finansowych, prawa cywilnego i  gospodarczego. 
Z rynkiem finansowym związana od wielu lat, w tym od 2018 r. jako radca prawny Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Uczestniczka wielu procesów legislacyjnych zarówno na etapie prac rządowych jak i parlamentarnych, dotyczących projektów aktów prawnych, m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego. Uczestniczka wielu rządowych oraz branżowych zespołów i grup  roboczych. 
Katarzyna Czarnota-Furcińska
Katarzyna Czarnota-Furcińska
Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego. Od wielu lat związana z sektorem bankowym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej bankowych biur maklerskich.
Dariusz Fuchs
Dariusz Fuchs
Doktor hab. nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego
Paweł Gładysz
Paweł Gładysz
Adwokat. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.
Andrzej Józef Gładysz
Andrzej Józef Gładysz
Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.
Krzysztof Grabowski
Krzysztof Grabowski
Magister chemii, doktor nauk prawnych. Makler papierów wartościowych, ekspert rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego oraz etyki biznesu. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Arbiter i mediator Sądu Polubownego przy KNF od 2008 r. Ukończył specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych i karnych, organizowane przez Polskie Centrum Mediacji. Doświadczenie w mediacjach i arbitrażu z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego.
Rafał Gutowski
Rafał Gutowski
Adwokat. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ustawy o usługach płatniczych oraz tajemnicy bankowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa bankowego oraz prawa karnego uzyskane w ramach kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prywatnych oraz publicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa karnego oraz prawa administracyjnego w Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Michał Jabłoński
Michał Jabłoński
Doktor nauk prawnych, adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze sporów sądowych i administracyjnych (wcześniej w jednej z największych kancelarii prawnych na świecie), reprezentujący klientów przed sądami i trybunałami wszystkich instancji, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Praktyka Michała Jabłońskiego obejmuje m.in. wysokoprofilowe postępowania przed sądami i organami administracji, doradztwo w obszarze nieruchomości i prawa budowlanego, ochrony zdrowia i life sciences, sieci dystrybucji towarów i usług, zamówień publicznych, prawa upadłościowego, a także obsługę prawną: instytucji finansowych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i agencji rządowych.
Doświadczony wykładowca akademicki i dydaktyk, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Nominowany w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2019. Zaangażowany społecznie, m.in. jako pełnomocnik pro bono w wielu postępowaniach sądowych mających charakter tzw. litygacji strategicznej.
Ewa Jezierewska
Ewa Jezierewska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i ubezpieczeniowym. W okresie: 2001r. – do maja 2023r. Dyrektor Biur Prawnych Sopockich Towarzystw Ubezpieczeń Grupy ERGO Hestia, w ramach których zbudowała zespół specjalistów o wysoko zaawansowanych kompetencjach. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu ubezpieczeń oraz programów z zakresu zarządzania (m.in. organizowanych w ramach Harvard Business School Publishing i Akademii Leona Koźmińskiego). Posiada rozległe doświadczenie zawodowe, procesowe i menedżerskie w zakresie ubezpieczeń, które wykorzystuje jako doradca prawny i doradca zarządu. Zaangażowana również w działalność szkoleniową aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 
Od 2003 roku działa aktywnie w strukturach Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od kilkunastu lat pełni funkcję przewodniczącej Komisji Prawno-Legislacyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Za swoją pracę i działalność została uhonorowana odznaką „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”, a także Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Wieloletnia Członkini Krajowej Radcy Radców Prawnych i były Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Katarzyna Kacprzak
Katarzyna Kacprzak
Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego. Ma doświadczenie w obsłudze domów i biur maklerskich. Pracownik Izby Domów Maklerskich.
Karol Konopka
Karol Konopka
 
Zbigniew Korba
Zbigniew Korba
Radca prawny. Zaangażowany w wiele projektów doradczych i regulacyjnych związanych z sektorem instytucji finansowych.
Ewa Kowalik
Ewa Kowalik
Radca prawny. Specjalizuje się w obszarze prawa rynku kapitałowego, finansowego i cyfrowych technologii. 
Michał Krakowiak
Michał Krakowiak
Obecnie Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Poprzednio doradca Prezesa Zarządu SGB Banku S.A., wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego S.A., doradca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Departamentu Zagranicznego oraz Departamentu Dewizowego NBP.
Iwona Łyszkiewicz
Iwona Łyszkiewicz
Doświadczony radca prawny współpracujący przez wiele lat z wiodącymi ubezpieczycielami oraz z przedsiębiorstwami z innych sektorów gospodarki (produkcja, dystrybucja, budownictwo oraz rynek paliw).
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki procesowej dotyczącej roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Występując jako pełnomocnik procesowy zakładów ubezpieczeń uzyskała wiele korzystnych rozstrzygnięć dla swoich klientów. Doradza podmiotom działającym na polskim rynku ubezpieczeń lokalnie i z zagranicy. Opiniuje zagadnienia związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, modele dystrybucji jak i umowy zawierane między pośrednikami ubezpieczeniowymi a zakładami ubezpieczeń. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. Opiniowała, modyfikowała oraz dostosowywała wiele produktów ubezpieczeniowych do potrzeb polskiego rynku oraz wymogów regulacyjnych.
Członek Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances/ Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego).
Tomasz Nieborak
Tomasz Nieborak
Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.
Agata Olędzka - Nowacka
Agata Olędzka - Nowacka
Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa usług finansowych.