Zakres usług

data aktualizacji

Krajowa instytucja płatnicza może świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze wskazane w ustawie o usługach płatniczych. Ustawa nie zawiera definicji usługi płatniczej, a jedynie zamknięty katalog określonych rodzajów działalności, którą należy traktować jako usługi płatnicze. Przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na:

 1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
  1. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  2. przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  3. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
 3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego - kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 UUP  lub art. 132j ust. 3 ustawy o usługach płatniczych;
 4. wydawaniu instrumentów płatniczych;
 5. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczympłatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatnościzleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
 6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego;
 7. wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest dostawcy usług telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.

Szczegółowe informacje na temat usług płatniczych i zakresu stosowania ustawy o usługach płatniczych, w tym w szczególności wyjątków wyłączających jej zastosowanie, przedstawiono tutaj.

Ponadto krajowa instytucja płatnicza posiadająca kapitał założycielski w wysokości nie niższej niż równowartość w walucie polskiej kwoty 125 000 euro jest uprawniona do wydawania (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) pieniądza elektronicznego. Przed rozpoczęciem prowadzenia takiej działalności, krajowa instytucja płatnicza powinna przekazać KNF, w formie pisemnej, zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, wraz z:

 1. wnioskiem o wpis dorejestru informacji o wydawaniu pieniądza elektronicznego;
 2. uzupełnieniem programu działalności i planu finansowego o informację o planowanej średniej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu w okresie pozostającym do końca okresu objętego programem złożonym wraz z wnioskiem o zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (informację taką przedstawia się także w programach działalności i planach finansowych na kolejne okresy, gdyby minął już okres objęty programem działalności i planem finansowym).

Należy wskazać, że doświadczenia z licencjonowaniem dostawców usług płatniczych wskazują na zacieranie się różnic modeli biznesowych i rozwiązań technologicznych między działalnością w zakresie usług płatniczych i emisji pieniądza elektronicznego. Z tego względu istotne jest, aby przed złożeniem wniosku do KNF prawidłowo zakwalifikować zamierzoną działalność.

Poza świadczeniem usług płatniczych krajowa instytucja płatnicza może także:

 1. świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak:
  1. usługi wymiany walut,
  2. usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,
  3. usługi przechowywania i przetwarzania danych;
 2. prowadzić systemy płatności;
 3. prowadzić inną działalność gospodarczą.

Krajowa instytucja płatnicza prowadząca inną działalność gospodarczą działa jako hybrydowa instytucja płatnicza.