Domy maklerskie – Wstęp - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Działalność maklerska może być prowadzona na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja, KNF).

Podstawę prawną udzielania zezwoleń oraz zasad prowadzenia działalności maklerskiej stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 dalej: ustawa o obrocie).

Działalność maklerską mogą prowadzić m.in. domy maklerskie, tj. spółki prawa handlowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 70 ust. 1 i ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie czynności i działalności wskazanych w tych przepisach.

Dom maklerski może prowadzić działalności maklerską zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw członkowskich, działając na terytorium tych państw w formie oddziału, za pośrednictwem agenta lub w ramach działalności transgranicznej. Więcej informacji na temat działalności krajowej i zagranicznej domów maklerskich znaleźć można tutaj.

Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego spółka prawa handlowego, uzyskuje status domu maklerskiego, a przez to status firmy inwestycyjnej oraz wpis do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru firm inwestycyjnych.