Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

plan finansowy krajowej instytucji płatniczej, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych , obejmuje przychody, koszty, zyski i straty, nakłady inwestycyjne, zapotrzebowanie na kapitał, źródła finansowania działalności, przepływy pieniężne, bilans oraz ocenę finansową wraz z oceną dokonywaną na podstawie zestawień planu finansowego i oceną wskaźnikową.