Tekst pakietu CRD V/CRR II - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Tekst pakietu CRD V /CRR II oraz sprostowania

Data aktualizacji:

W dniu 7 czerwca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany finalny tekst tzw. pakietu CRD V / CRR II, w skład którego wchodzi: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału.
 • Rozporządzenie CRR II:
  wersja polska (link) (plik pdf)
  wersja angielska (link) (plik pdf)
 • Dyrektywa CRD V:
  wersja polska (link) (plik pdf)
  wersja angielska (link) (plik pdf)