Tekst pakietu CRD IV / CRR oraz sprostowania

data aktualizacji

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany finalny tekst tzw. pakietu CRD IV / CRR w języku polskim, w skład którego wchodzi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

 • Do powyższych tekstów rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD IV zostały przyjęte sprostowania (tzw. corrigendum), dostępne na stronie internetowej portalu EUR-Lex (link), w następujących zakładkach:

  • sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2013 r. do rozporządzenia CRR :
   wersja polska ( link ) ( plik pdf )
   wersja angielska ( link ) ( plik pdf )

  • sprostowanie z dnia 30 listopada 2013 r. do rozporządzenia CRR :
   wersja polska ( link ) ( plik pdf )
   wersja angielska ( link ) ( plik pdf )

  • sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2013 r. do dyrektywy CRD IV :
   wersja polska ( link ) ( plik pdf )
   wersja angielska ( link ) ( plik pdf )