Tekst pakietu CRD IV / CRR - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Tekst pakietu CRD IV / CRR oraz sprostowania

Data aktualizacji:

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany finalny tekst tzw. pakietu CRD IV / CRR w języku polskim, w skład którego wchodzi:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.