Proces legislacyjny - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Pakiet CRD IV / CRR - Proces legislacyjny

Data aktualizacji:

Regulacje europejskie wprowadzające pakiet CRD IV / CRR mają strukturę trzypoziomową, zgodną z wymogami tzw. procedury Lamfalussy’ego, stosowaną w Unii Europejskiej do wydawania przepisów normujących funkcjonowanie sektora finansowego.

1) Akt poziomu 1 (Akt podstawowy, czyli dyrektywa ramowa) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

Dyrektywa normuje tylko podstawowe zasady wchodzące w skład pakietu CRD IV / CRR, w wielu wypadkach pozostawiając szczegóły rozwiązań do unormowania w aktach 2 poziomu, czyli w rozporządzeniu.

Dyrektywa poziomu 1 uchwalana jest w zwykłej procedurze prawodawczej (art. 294 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony nazywanej procedurą współdecydowania.

2) Akt 2 poziomu – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dla procedury jego uchwalania ma znaczenie również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję Europejską.

3) Akty 3 poziomu – Dalsze uszczegółowienie przepisów zawartych w pakiecie CRD IV / CRR ma miejsce w aktach 3 poziomu. Wśród nich znajdą się:

  • akty wydawane w formie prawnie wiążących standardów technicznych (binding technical standards, BTS), w tym: regulacyjnych standardów technicznych (regulatory technical standards, RTS) lub wykonawczych standardów technicznych (implementing technical standards, ITS),

  • mające niewiążący prawnie charakter, wytyczne przygotowanych przez EBA (EBA guidelines), które będą obowiązywać na podstawie samodyscypliny organów nadzoru i podmiotów rynkowych, na zasadzie tzw. comply or explain (stosuj się do wspólnie przyjętych rozwiązań, a jeśli nie, to wytłumacz dlaczego nie możesz się do nich stosować).

Wykonawcze standardy techniczne wydawane są na podstawie art. 291 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dla procedury jego uchwalania ma znaczenie również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję Europejską.