Akty wykonawcze i wytyczne - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Pakiet CRD IV / CRR – Akty wykonawcze i wytyczne

Data aktualizacji:

Zarówno w dyrektywie CRD IV, jak i rozporządzeniu CRR, znajduje się szereg delegacji dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA), do opracowania aktów wykonawczych, tj. standardów technicznych o charakterze: regulacyjnym, wykonawczym i nadzorczym oraz wytycznych. Dokumenty te mają stanowić uzupełnienie przepisów pakietu CRD IV / CRR, wskazując, w jaki sposób nadzorcy i podmioty nadzorowane powinni wypełniać obowiązki w nim określone. Akty wykonawcze i wytyczne mają być opracowywane i przyjmowane wspólnie przez wszystkich nadzorców unijnych (EBA, EIOPA i ESMA), co ma zwiększyć szanse na wyważone uwzględnienie indywidualnych potrzeb poszczególnych krajów. Standardy i wytyczne są różnej wielkości: od pojedynczych przepisów, doprecyzowujących przepisy dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR, po rozbudowane dokumenty dotyczące sprawozdawczości.

Z uwagi na to, iż EBA nie ma uprawnień do wydawania aktów prawnych wiążących kraje członkowskie Unii Europejskiej, projekty standardów technicznych przygotowane przez grupy robocze EBA, po ich zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym EBA, będą przekazywane do akceptacji Komisji Europejskiej, która będzie wydawać je w formie rozporządzeń (tj. aktów prawnych wiążących w całości i bezpośrednio stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE). W przypadku regulacyjnych standardów technicznych – po w/w akceptacji dokonanej przez Komisję, Parlament Europejski oraz Rada UE mają przez określony czas prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do tych aktów prawnych. Jeśli po upływie tego okresu żadne uwagi nie zostaną zgłoszone, akty wykonawcze zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, w językach wszystkich krajów członkowskich UE i wejdą w życie po upływie wskazanego tam terminu.

Szczegółowy opis przebiegu procesu legislacyjnego aktów wykonawczych i wytycznych do pakietu CRD IV / CRR, znajduje się w piśmie UKNF do Prezesów Zarządów banków z dnia 22 maja 2014 r., znak DRB/DRBI/7111/20/1/2014 (dostępnym w zakładce „Zmiany polskich regulacji”).