Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Grudzień 2023

W dniu 14 grudnia 2023 r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany najnowszy projekt zmian do tzw. dyrektywy CRD IV oraz rozporządzenia CRR (tzw. pakiet CRD VI / CRR III) (link ).

Zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję, proponowane przepisy stanowią wdrożenie ostatnich elementów tzw. Bazylei III do europejskiego porządku prawnego.

Szczegóły proponowanych zmian są dostępne na w/w stronie internetowej Komisji.

Warto podkreślić, iż zaprezentowany przez Komisję Europejską pakiet zmian jest projektem, który będzie podlegał dalszym, stosownym procesom legislacyjnym w UE.

Na chwilę obecną, projekt został uzgodniony przez Komisję Europejską, Radę oraz Parlament Europejski.

W kolejnym etapie, pakiet zostanie przedłożony do głosowania na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego oraz Rady, po czym zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

W przypadku rozporządzenie CRR, nowe przepisy mają być stosowane – z określonymi wyjątkami – od 1 stycznia 2025 r. Z kolei w przypadku dyrektywy CRD VI, państwa członkowskie będą zobowiązane do ich wdrożenia do krajowych porządków prawnych, w terminie 18 miesięcy od momentu wejścia w życie tego akty prawnego.

Pełny tekst projektu został opublikowany na stronie internetowej: 

 • Rady UE: dyrektywa CRD VI (link ) i rozporządzenie CRR III (link ) oraz 
 • Parlamentu Europejskiego: dyrektywa CRD VI (link ) i rozporządzenie CRR III (link ).

Grudzień 2021

W dniu 26 października 2021 r. Komisja Europejska poinformowała na swojej stronie internetowej o opublikowaniu projektu nowelizacji unijnych przepisów bankowych (tzw. pakiet CRD VI / CRR III) (link ).

Zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję, dzięki nowym przepisom banki w UE staną się bardziej odporne na potencjalne przyszłe wstrząsy gospodarcze, a jednocześnie przyczynią się do odbudowy Europy po pandemii COVID-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Wskazano także, że przedstawiony pakiet wieńczy proces wdrażania porozumienia Bazylea III w UE. Porozumienie to zostało osiągnięte przez UE i jej partnerów z grupy G-20 skupionych w Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego, aby zwiększyć odporność banków na ewentualne wstrząsy gospodarcze. Przyjęte wnioski ustawodawcze stanowią ostatni etap reformy przepisów bankowych.

Szczegóły proponowanych zmian są dostępne na w/w stronie internetowej Komisji.

Omawiany pakiet obejmuje następujące akty ustawodawcze:

 • wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa 2013/36/UE) (link ),
 • wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenie (UE) nr 575/2013) (link ),
 • odrębny wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w obszarze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (link ).

Projekt będzie podlegał dalszym, stosownych procesom legislacyjnym w UE (w kolejnym etapie, będzie przedmiotem debaty Parlamentu Europejskiego i Rady).

Czerwiec 2020

W dniu 26 czerwca 2020 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (tzw. „CRR Quick Fix”) (link ).

Rozporządzenie zostało opublikowane w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi pandemią COVID-19 oraz bezprecedensową skalą wyzwań, w związku z którymi pojawiły się apele o podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia, aby instytucje miały możliwość skutecznego przekazywania środków finansowych przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym oraz łagodzenia wstrząsu gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID-19. Jego celem była maksymalizacja zdolności instytucji do udzielania pożyczek oraz pokrywania strat związanych z pandemią COVID-19, przy jednoczesnym dalszym zapewnieniu stałej odporności takich instytucji.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 27 czerwca 2020 r.

Czerwiec 2019

W dniu 7 czerwca 2019 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany finalny tekst tzw. pakietu CRD V / CRR II, w skład którego wchodzi: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (link),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (link).

Szczegółowe informacje na temat nowych przepisów, są dostępne m.in. na stronie internetowej: Komisji Europejskiej (link), Rady UE (link) oraz Parlamentu Europejskiego (link).

Maj 2018

W dniu 25 maja 2018 r., Rada Unii Europejskiej poinformowała na swojej stronie internetowej (link ) o uzgodnieniu stanowiska względem pakietu przepisów mających zmniejszyć ryzyko w bankowości.

Proponowane przepisy mają służyć wdrożeniu reform uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym, po kryzysie finansowym z lat 2007–2008. Celem pakietu jest wzmocnienie istniejących przepisów unijnych i wyeliminowanie wszelkich, utrzymujących się jeszcze problemów w dziedzinie stabilności finansowej. Szczegóły proponowanych zmian są dostępne na w/w stronie internetowej Rady.

Uzgodniony przez Radę pakiet, obejmuje m.in. nowelizację tzw. rozporządzenia CRR (link ) i dyrektywy CRD IV (link ).

Aby pakiet został przyjęty, Rada musi go poprzeć kwalifikowaną większością głosów, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim (podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Warto podkreślić, iż zaprezentowany przez Radę pakiet zmian jest projektem, który będzie podlegał dalszym, stosownych procesom legislacyjnym w UE. Jego treść ostateczna może zatem różnić się od obecnej wersji.

Wrzesień 2017

W dniu 19 września br., na stronie internetowej UKNF został opublikowany Komunikat UKNF dotyczący interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (link).

Czerwiec 2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1068) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (link).

Marzec 2017

W dniu 24 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 637) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Listopad 2016

W dniu 23 listopada 2016 r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany projekt zmian do tzw. rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD IV (link).

Zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję, zaproponowane zmiany mają na celu wzmocnienie odporności sektora bankowego w UE oraz przyczynienie się do poprawy zdolności kredytowej banków w celu wsparcia gospodarki UE. Nowe przepisy mają również uczynić pakiet CRD IV / CRR bardziej proporcjonalny i mniej uciążliwy dla mniejszych instytucji finansowych. Obejmują one również środki, które będą wspierały MŚP i inwestycje w infrastrukturę. Szczegóły proponowanych zmian są dostępne na w/w stronie internetowej Komisji.

Warto podkreślić, iż zaprezentowany przez Komisję Europejską pakiet zmian jest projektem, który będzie podlegał dalszym, stosownych procesom legislacyjnym w UE. Jego treść ostateczna może zatem różnić się od obecnej wersji.


Sierpień 2016


W dniu 19 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (numery z wykazu prac legislacyjnych: 16.132), projekt rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego.

Lipiec 2016


W dniu 7 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 987) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, służące stosowaniu tzw. rozporządzenia CRR (link).

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1018) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji (link).

Styczeń 2016

W dniu 11 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (numery z wykazu prac legislacyjnych odpowiednio: 16.134, 16.136, 16.137, 16.143 oraz 16.144), projekty następujących aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, służących stosowaniu tzw. rozporządzenia CRR, które powstały we współpracy z UKNF:
1) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia ekspozycji wyłączonych z limitów dużych ekspozycji,
2) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust 3 rozporządzenia nr 575/2013,
3) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, o której mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013,
4) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu traktowania przez domy maklerskie znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia 575/2013,
5) rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów ekspozycji wyłączonych z limitów dużych ekspozycji.

Październik 2015

W dniu 1 października 2015 r. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 1513).

Tekst ustawy jest dostępny na stronie internetowej Sejmu, w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) (link).

Wrzesień 2015

W dniu 4 września 2015 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (link).

W dniu 8 września 2015 r. ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu (link).

W dniu 24 września 2015 r. Prezydent podpisał ustawę (link).

Sierpień 2015

W dniu 5 sierpnia 2015 r. ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (uwzględniająca przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 1 czerwca 2015 r., o którym mowa poniżej), została uchwalona przez Sejm, a następnie przekazana w dniu 6 sierpnia 2015 r. do Marszałka Senatu.

Tekst ustawy jest dostępny na stronie internetowej Sejmu (link).

Czerwiec 2015

W dniu 8 czerwca 2015 r. Departament Rady Ministrów udostępnił na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (nr projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UC 102), w sekcji „10. Rada Ministrów”, projekt z dnia 1 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. (link)

Jak wynika z pism dostępnych na w/w stronie, w dniu 2 czerwca br. projekt ustawy został przekazany przez Ministerstwo Finansów do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o jego rozpatrzenie. W dniu 9 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony projekt ustawy (link).

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie internetowej Sejmu, w dniu 29 czerwca 2015 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu (link).

Maj 2015

W dniu 4 maja 2015 r. Prezes Rządowego Centrum Legislacji udostępnił na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (nr projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UC 102), w sekcji „8. Komisja Prawnicza”, projekt z dnia 28 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. (link)

Jak wynika z pism dostępnych na w/w stronie, w dniu 30 kwietnia br. projekt ustawy został przekazany przez Ministerstwo Finansów do Dyrektora Departamentu Prawa Gospodarczego w RCL, gdzie w dniach 8-27 maja 2015 r. był przedmiotem prac Komisji Prawniczej

Kwiecień 2015

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Departament Komitetu Rady Ministrów udostępnił na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (nr projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UC 102), w sekcji „7. Stały Komitet Rady Ministrów”, projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wraz ze wstępnymi projektami aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy oraz uzasadnienie, ocenę skutków legislacji i inne dokumenty związane z tym projektem. (link)

Jak wynika z pism dostępnych na w/w stronie, projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. i rekomendowany Radzie Ministrów.

Marzec 2015

W dniu 2 marca 2015 r. Departament Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych udostępnił na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (nr projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UC 102), w sekcji „9. Komitet do Spraw Europejskich”, projekt z dnia 16 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, jak również uzasadnienie, ocenę skutków legislacji oraz inne dokumenty związane z tym projektem. (link)

Jak wynika z pism dostępnych na w/w stronie, w dniu 20 lutego br. projekt ustawy został przekazany przez Ministerstwo Finansów do Komitetu do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z prośbą o jego rozpatrzenie. Komitet rozpatrzył dokument na posiedzeniu w dniu 11 marca br. i zdecydował o jego przyjęciu oraz rekomendowaniu jego rozpatrzenia, wraz z protokołem rozbieżności - Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

W dniu 26 marca 2015 r. na w/w stronie został opublikowany nowy projekt z dnia 24 marca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, jak również uzasadnienie, ocenę skutków legislacji oraz inne dokumenty związane z tym projektem.

W dniu 25 marca br. projekt ustawy został przekazany przez Ministerstwo Finansów do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, z prośbą o jego rozpatrzenie.

Listopad 2014

W dniu 7 listopada 2014 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (nr projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UC 102), projekt z dnia 6 listopada 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, jak również uzasadnienie, ocenę skutków legislacji oraz inne dokumenty związane z tym projektem. (link)

Wrzesień 2014

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów poinformowano, iż przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, planowane jest w IV kwartale 2014 r. (link)

Maj 2014

W zakładce „Zmiany polskich regulacji ” zostało opublikowane pismo Pana Andrzej Jakubiaka, Przewodniczącego KNF, do Prezesów Zarządów banków, z dnia 22 maja 2014 r., znak DRB/DRBI/7111/20/1/2014, dotyczące informacji o publikacji aktów wykonawczych i wytycznych do pakietu CRD IV / CRR.

W dniu 7 maja 2014 r. EBA udostępniła projekt standardu technicznego „Regulatory Technical Standards on the treatment of equity exposures under the IRB Approach”, z prośbą o przesyłanie uwag w terminie do 7 lipca 2014 r. (link)

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Kwiecień 2014

W dniu 23 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o udostępnieniu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” (nr projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów: UC 102), projekt z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ew. uwag w terminie do 14 maja 2014 r. (link)

W dniu 16 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła standardy techniczne „Implementing Technical Standards with regard to supervisory reporting of institutions”. Powyższy akt prawny ma na celu harmonizację treści i formatu danych raportowanych przez 8000 europejskich banków do nadzorców, zgodnie z rozporządzeniem CRR oraz dyrektywą CRD IV. Standardy techniczne wejdą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE (co według informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej, ma nastąpić w połowie czerwca br.). (link)

W dniu 7 kwietnia 2014 r. EBA udostępniła projekty wytycznych: „Guidelines on the data collection exercise for high earners” oraz „Guidelines on the remuneration benchmarking exercise”, z prośbą o przesyłanie ew. uwag w terminie do 7 maja 2014 r. (link)

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Marzec 2014

W dniu 31 marca 2014 r. EBA opublikowała i przekazała do Komisji Europejskiej ostateczną wersję projektu standardu technicznego „Draft Regulatory Technical Standards (RTS) on prudent valuation”. (link)

W dniu 28 marca 2014 r. EBA opublikowała i przekazała do Komisji Europejskiej ostateczne wersje projektów standardów technicznych: „Draft ITS on currencies for which the justified demand for liquid assets exceeds their availability”, „Draft RTS on derogations for eligible currencies” i „Draft ITS listing the currencies with an extremely narrow definition of central bank eligibility” (link) oraz „Regulatory Technical Standards (RTS) on additional liquidity outflows”. (link)

W dniu 27 marca 2014 r. EBA opublikowała i przekazała do Komisji Europejskiej ostateczną wersję projektu standardu technicznego „Draft technical standards on own funds (PartIV)” (link) oraz opublikowała wersję ostateczną wytycznych „Guidelines on the applicable notional discount rate for variable remuneration”. (link)

W dniu 14 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje. (link)

W dniu 13 marca 2014 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet 9 regulacyjnych standardów technicznych. (link)

W dniu 7 marca 2014 r. EBA udostępniła projekt standardu technicznego „Draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the conditions according to which competent authorities may grant permission for data waiver”, z prośbą o przesyłanie ew. uwag w terminie do 7 czerwca 2014 r. (link)

W dniu 4 marca 2014 r. Komisja Europejska przyjęła regulacyjne standardy techniczne dotyczące kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji. (link)

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Luty 2014

W dniu 28 lutego 2014 r. EBA udostępniła projekt standardu technicznego „Draft technical standards on the margin periods for risk used for the treatment of clearing members’ exposures to clients”, z prośbą o przesyłanie ew. uwag w terminie do 9 maja 2014 r. (link)

W dniu 27 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 183/2014 z dnia 20 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia sposobu obliczania korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego. (link)

W dniu 5 lutego 2014 r. EBA udostępniła projekt wykonawczego standardu technicznego „Draft Implementing Technical Standards on the mapping of ECAIs’ credit assessments”, z prośbą o przesyłanie ew. uwag w terminie do 5 maja 2014 r. (link)

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Styczeń 2014

W dniu 8 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała projekt wykonawczych standardów technicznych dotyczących sprawozdawczości „Draft Implementing Technical Standards with regard to supervisory reporting of institutions”. (link)

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Grudzień 2013

W dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. (link)

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Sierpień 2013

 • EBA skierowała do konsultacji kolejne projekty dokumentów odnoszących się do tzw. pakietu CRD IV / CRR.
  Ponadto, po zatwierdzeniu przez Radę Organów Nadzoru EBA, kolejne ostateczne projekty standardów technicznych do tzw. pakietu CRD IV / CRR zostały przekazane do Komisji Europejskiej, która następnie nada im formę rozporządzeń obowiązujących bezpośrednio w krajach członkowskich.

  Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”

 • Do tzw. pakietu CRD IV / CRR opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowania (tzw. corrigendum). Można oczekiwać, że w roku 2013 zostanie opublikowane jeszcze jedno sprostowanie do powyższych tekstów.

  Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce „Tekst pakietu CRD IV / CRR oraz sprostowania".

Lipiec 2013

W dniu 26 lipca 2013 r. EBA opublikowała projekt standardu technicznego w zakresie sprawozdawczości. Projekt dostępny jest na stronie internetowej EBA.

Należy podkreślić, że opublikowany przez EBA projekt standardu został zatwierdzony przez Radę Organów Nadzoru (EBA) i przesłany przez EBA do Komisji Europejskiej, która nada mu formę rozporządzenia obowiązującego bezpośrednio w krajach członkowskich. W trakcie prac prowadzonych w Komisji Europejskiej projekt może ulec jeszcze pewnym modyfikacjom, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zakres i definicje danych sprawozdawczych nie ulegną już zmianie i dlatego mogą stanowić podstawę do prac przygotowawczych w bankach. Niemniej jednak moc wiążącą będzie mieć dopiero rozporządzenie Komisji Europejskiej, które – w odróżnieniu od projektu dostępnego wyłącznie w języku angielskim – będzie opublikowane we wszystkich językach urzędowych krajów członkowskich.

W zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne” umieszczane będą sukcesywnie kolejne projekty standardów technicznych, zatwierdzone przez Radę Organów Nadzoru (EBA) i przesłane przez EBA do Komisji Europejskiej, która nada im formę rozporządzeń obowiązujących bezpośrednio w krajach członkowskich. 

Czerwiec 2013

W dniu 27 czerwca 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany finalny tekst tzw. pakietu CRD IV / CRR w wersji polskiej, w skład którego wchodzi: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

Opublikowane teksty rozporządzenia i dyrektywy będą miały mają charakter wiążący. Jednakże nie można wykluczyć, iż w późniejszym terminie do tekstów tych zostanie opublikowana errata (związana w szczególności z kwestią zgodności poszczególnych wersji językowych).

Maj 2013

Trwają prace legislacyjne i tłumaczenie obu aktów prawnych. Tłumaczenia kolejnych fragmentów tekstu obu aktów prawnych weryfikowane są w krajach członkowskich. Publikacja jest nadal planowana na czerwiec 2013 r., ale nie sposób obecnie stwierdzić czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, termin ten zostanie dotrzymany. Ostateczny termin wejścia w życie nowych przepisów zostanie ustalony w ostatniej chwili, gdy będzie już znany termin publikacji (art. 151 CRD IV).

EBA pracuje nad projektami standardów technicznych. Zgodnie z obecnym harmonogramem prac, EBA ma zatwierdzić szereg standardów na początku lipca 2013 r. Zostaną one następnie przesłane do Komisji Europejskiej, która będzie prowadziła dalsze prace legislacyjne. Prawdopodobnie, projekty standardów będą mogły być opublikowane na stronie UKNF po zatwierdzeniu ich przez EBA.

EBA na posiedzeniu 15-16 maja br. skierowała do konsultacji projekty standardów technicznych do CRD IV i CRR. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Akty wykonawcze i wytyczne”.

Kwiecień 2013

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet CRD IV / CRR. Tym samym zakończył się ważny etap w procesie legislacyjnym. Ostateczne uzgodnienia kwestii technicznych trwały do ostatniego momentu. Obecnie pozostają do wykonania prace legislacyjne mające na celu uporządkowanie tekstu, w którym znalazły się liczne zmiany w stosunku do oryginalnego projektu Komisji Europejskiej z roku 2010, opracowanie finalnych wersji w językach urzędowych wszystkich krajów członkowskich, wreszcie formalna akceptacja ostatecznego tekstu obu aktów prawnych i publikacja we wszystkich edycjach językowych Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ostateczne, skonsolidowane teksty CRD IV i CRR dostępne są na stronie Parlamentu Europejskiego, na razie w wersji angielskiej. Nie są to teksty oficjalne. Wiążąca będzie dopiero wersja opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, po porządkujących pracach legislacyjnych, tłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe krajów członkowskich i weryfikacji językowej.