Seminarium pt. „Bank jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego”, 21 maja 2019 roku

data aktualizacji 07 maja 2019

Seminarium skierowane jest do pracowników banków, którzy w ramach wypełniania swych zawodowych obowiązków stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF.

Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych instytucji postępowania administracyjnego prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego wobec banków na tle praktycznych przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwoli jego uczestnikom na poznanie praw oraz obowiązków strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podczas seminarium szczególna uwaga zostanie poświęcona ukazaniu ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych, które częstokroć nadaje nowy kształt poszczególnym instytucjom procesowym wykorzystywanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W trakcie seminarium scharakteryzowana zostanie pozycja banku jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. Ukazane zostaną i opisane poszczególne prawa oraz obowiązki przynależne podmiotom nadzorowanym w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Jest to o tyle ważne, iż postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF nie jest procesem opartym na zasadzie kontradyktoryjności (sporności), a organ administracji publicznej nie jest stroną postępowania administracyjnego. Główna rola w postępowaniu administracyjnym przypada zawsze Komisji Nadzoru Finansowego, która prowadzi postępowanie, kreując w nim prawa lub obowiązki stron postępowania mocą decyzji administracyjnej, stanowiącej finalny „produkt” postępowania. Powyższe cechy postępowania administracyjnego w sposób zasadniczy rzutują na określenie w nim pozycji banku jako strony postępowania, zarówno poprzez określenie jej uprawnień, jak i obowiązków. Seminarium ma ukazać przede wszystkim te uprawnienia banku jako strony postępowania administracyjnego, które umożliwiają jego aktywny udział w procesie tworzenia decyzji administracyjnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 16 maja 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.