Seminarium pt. „Bank jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego”, 21 maja 2019 roku

data aktualizacji 21 maja 2019

Seminarium skierowane było do pracowników banków, którzy w ramach wypełniania swych zawodowych obowiązków stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF.

Celem seminarium było przedstawienie najistotniejszych instytucji postępowania administracyjnego prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego wobec banków na tle praktycznych przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwolił jego uczestnikom na poznanie praw oraz obowiązków strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podczas seminarium szczególna uwaga została poświęcona ukazaniu ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych, które częstokroć nadaje nowy kształt poszczególnym instytucjom procesowym wykorzystywanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W trakcie seminarium scharakteryzowana została pozycja banku jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. Ukazane zostały i opisane poszczególne prawa oraz obowiązki przynależne podmiotom nadzorowanym w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Jest to o tyle ważne, iż postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF nie jest procesem opartym na zasadzie kontradyktoryjności (sporności), a organ administracji publicznej nie jest stroną postępowania administracyjnego. Główna rola w postępowaniu administracyjnym przypada zawsze Komisji Nadzoru Finansowego, która prowadzi postępowanie, kreując w nim prawa lub obowiązki stron postępowania mocą decyzji administracyjnej, stanowiącej finalny „produkt” postępowania. Powyższe cechy postępowania administracyjnego w sposób zasadniczy rzutują na określenie w nim pozycji banku jako strony postępowania, zarówno poprzez określenie jej uprawnień, jak i obowiązków. Seminarium ukazało przede wszystkim te uprawnienia banku jako strony postępowania administracyjnego, które umożliwiają jego aktywny udział w procesie tworzenia decyzji administracyjnej.

Spotkanie odbyło się w dniu 21 maja 2019 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 78 osób. 

Udział w seminarium był bezpłatny.