Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - XI edycja

data aktualizacji

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza XI edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. 

Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

W XI edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

XI edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu: 
a) nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2022 r.
b) uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2022 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:
a) odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami
 i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie
b) pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie) 
c) streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia
 oraz ogólne wnioski
d) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora
e) pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, skr. pocztowa nr 419, 00-549 Warszawa), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), składać w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji, do dnia 16 sierpnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio: data złożenia zgłoszenia
 w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji, data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo data wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Urzędu Komisji.

W przypadku dokonywania zgłoszenia za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego:
1) formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu, oraz streszczenie pracy doktorskiej
 o którym mowa w ust. 2 pkt 3 Regulaminu Konkursu, w postaci dokumentów elektronicznych opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
2) odstępuje się od wymogu złożenia wersji papierowej (wydruku) pracy doktorskiej
3) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w oparciu o zgłaszaną pracę przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)
4) opinię o pracy doktorskiej (rekomendację), o której mowa w ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu, w przypadku gdy jej oryginał ma postać papierową, przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) – przy czym organizator Konkursu może w każdym czasie zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 Regulaminu Konkursu, przekazanych w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: dks@knf.gov.pl.