Finansowanie zrównoważonego rozwoju - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Raport Europejskich Urzędów Nadzoru w sprawie projektu RTS do SFDR

Data aktualizacji:

W związku z wejściem w życie w dniu 10 marca 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz brakiem wydania regulacyjnych standardów technicznych (RTS), które powinny być stosowane przez podmioty nadzorowane również w terminie od dnia 10 marca 2021 r., Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) działające w ramach Wspólnego Komitetu (Joint Committee) na swoich stronach internetowych przedstawiły opracowany wspólnie raport zawierający projekt ww. RTS. Raport został przekazany przez Europejskie Urzędy Nadzoru do Komisji Europejskiej, która jest umocowana do podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie RTS. 

Projekt RTS, który jest przedstawiony w ww. raporcie, obejmuje ujawnienia na poziomie całej działalności uczestnika rynku finansowego oraz doradcy finansowego informacji na stronach internetowych w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (principle adverse impacts) oraz ujawnienia na poziomie produktu finansowego tj.:

  • ujawnienia przedkontraktowe dla produktów promujących aspekty ESG oraz dla produktów mających na celu zrównoważone inwestycje; 
  • ujawnienia na stronach internetowych dla produktów promujących aspekty ESG oraz dla produktów mających na celu zrównoważone inwestycje; 
  • ujawnienia w sprawozdaniach okresowych dla produktów promujących aspekty ESG oraz dla produktów mających na celu zrównoważone inwestycje.
Projekt RTS zawiera także propozycję regulacji dotyczącej działania zasady braku wyrządzania poważnych szkód („do not significantly harm”) w przypadku inwestycji zrównoważonych w rozumieniu SFDR.
Informacje prasowe Europejskich Urzędów Nadzoru w ww. zakresie można odnaleźć pod poniższymi linkami: