Rafał Niedbała wystąpił w panelu na Kongresie FinReg 2021

Rafał Niedbała, Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych wziął udział w panelu „Apetyt na fundusze inwestycyjne w Polsce i jego długoterminowe uwarunkowania – regulacja systemu opłat za zarządzanie aktywami”, w ramach Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021.

Rafał Niedbała: „Jeśli chodzi o regulacje i postulaty deregulacyjne chciałbym przypomnieć, że bazujemy w przepisach krajowych na regulacjach europejskich. Mamy zaimplementowane przepisy dyrektyw lub bezpośrednio stosowane  rozporządzenia KE. Te postulaty muszą uwzględniać przepisy unijne i kwestie jednolitych zasad obowiązujących w całej UE. To z kolei determinuje działalność towarzystw, poziom kosztów, inwestycje TFI w celu dostosowania się do tych regulacji. Taka jest rzeczywistość prawna i nie zawsze czujemy się adresatem wszystkich postulatów deregulacyjnych.

Jako UKNF jesteśmy otwarci na dyskusję z branżą dotyczącą wdrażania przepisów (w ramach możliwości dawanych przez dyrektywy), które uelastyczniają działania regulacyjne w zakresie np. cyfryzacji dokumentów, kontaktów z klientami czy ułatwień w łączeniu FIZ.

Jeśli chodzi o kwestie obciążeń i trudności biznesowych – odwołując się do naszych raportów dotyczących kondycji branży - nie zauważyłem drastycznego obniżenia przychodów i wyniku finansowego sektora TFI w stosunku do roku poprzedniego.

Inwestycje w infrastrukturę, w IT i koszty z tym związane należy w obecnych czasach uznać za niezbędne i nie traktowałbym tego jako koszt tylko jako inwestycję. Te inwestycje w nowe kanały komunikacji z klientami, mechanizmy ułatwiające wypełnianie wymogów regulacyjnych – to wszystko w pewnym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów osobowych czy automatyzacji procesów. Od tych inwestycji nie ma ucieczki i branża musi je zrealizować, żeby sprostać konkurencji zewnętrznej.

Żyjemy w środowisku globalnym, w którym inwestorzy są coraz bardziej wyedukowani i mają możliwość porównywania kosztów. Regulacje ograniczające wysokość wynagrodzenia TFI za zarządzanie były niezbędne. Klienci coraz większą uwagę przywiązują do kosztów, jakimi są obciążane fundusze, ich wysokości oraz wpływu na wynik funduszu. 

Ostanie 2 lata to dobre otoczenie i koniunktura, które sprzyjają rozwojowi branży: niskie stopy, duża skala wycofywania środków z depozytów i poszukiwanie przez inwestorów alternatywnych źródeł inwestycji. Ważną rolą branży jest budowanie zaufania do rynku funduszy i budowa długoterminowych relacji z klientami. Najlepsi „sprzedawcy” funduszy to zadowoleni klienci”.