Przewodniczący KNF na Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wygłosił wystąpienie otwierające podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS S.A. i SGB-Bank S.A. oraz Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Tegoroczne forum odbywa się pod hasłem: "Odważnie i rozważnie - dyskusja o przyszłości polskiej bankowości lokalnej w dobie rewolucji technologicznej". Przewodniczący KNF wskazał w swoim wystąpieniu na istotną rolę dialogu pomiędzy organem nadzoru a sektorem banków spółdzielczych. Podkreślił, że filozofią Urzędu KNF nie jest tworzenie ograniczeń w działalności sektora, tylko ram dla jego odpowiedzialnego działania. Poruszył temat ryzyk towarzyszących działalności banków spółdzielczych, jak m.in. relatywnie wysokie ryzyko kredytowe przy niskim poziomie rezerw celowych czy zmniejszanie się liczby udziałowców. Mówił także o konieczności kontynuacji procesu integracji sektora, podkreślił także, że Urząd KNF widzi możliwość wypłacania dywidendy przez banki spółdzielcze. Przewodniczący KNF zaznaczył, że UKNF jest otwarty na dyskusję z bankami spółdzielczymi na temat prowadzenia przez nie odpowiedzialnej polityki dywidendowej.