Sposób przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla konsumenta

Sposób przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym

Data aktualizacji:

Jeśli przekażesz informację do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotu działającego na rynku finansowym pamiętaj, że:

1) podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego działania są co do zasady objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, zatem nie zostanie udzielona informacja o sposobie wykorzystania przekazanej przez Ciebie informacji,
2) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie udziela odpowiedzi na przesyłane informacje o nieprawidłowościach,

3) w celu ochrony swoich indywidualnych interesów zwróć się do właściwego podmiotu.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, w szczególności wobec następujących podmiotów:

1) podmioty sektora bankowego, w tym:

a) banki w formie spółek akcyjnych,
b) banki hipoteczne,
c) banki państwowe,

d) banki spółdzielcze,

2) podmioty rynku kapitałowego, w tym:

a) emitenci akcji,
b) firmy inwestycyjne i agenci firm inwestycyjnych,
c) maklerzy papierów wartościowych,
d) doradcy inwestycyjni,
e) fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

f) dostawcy usług finansowania społecznościowego (crowdfunding inwestycyjny) 

3) podmioty rynku ubezpieczeniowego, w tym:

a) zakłady ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej,
b) zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
c) oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
d) zakłady ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji),

e) oddziały zakładów ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji),

4) podmioty rynku emerytalnego, w tym:

a) otwarte fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne,
b) dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne,

c) pracownicze fundusze emerytalne zarządzane przez pracownicze towarzystwa emerytalne,

5) podmioty rynku usług płatniczych, w tym:

a) krajowe instytucje płatnicze,
b) biura usług płatniczych,
c) kasy oszczędnościowo-kredytowe,
d) małe instytucje płatnicze,

e) krajowe instytucje pieniądza elektronicznego,

6) podmioty sektora kas spółdzielczych, w tym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

7) podmioty sektora instytucji pożyczkowych.

Wyszukiwarka podmiotów nadzorowanych, zarejestrowany lub notyfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego nie obejmują zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach konsumentów ani rozpatrywania zgłaszanych przez nich zarzutów.

Komisja Nadzoru Finansowego:

1) nie zajmuje stanowiska w indywidualnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym,
2) nie wydaje opinii prawnych,

3) nie świadczy indywidualnej pomocy prawnej na potrzeby zgłaszanych nieprawidłowości.

Przekazywane informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych mogą być wykorzystane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach prowadzonych działań nadzorczych.  

Informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów działających na rynku finansowym mogą być przekazywane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: 

1) w formie pisemnej:

a) wysyłane na adres: ul. Piękna 20, skr. pocztowa 419, 00-549 Warszawa,

b) składane osobiście w kancelarii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (adres j.w.),

2) drogą elektroniczną: 

a) wysyłane na adres e-mail knf@knf.gov.pl,

b) składane poprzez formularz na stronie ePUAP.

Informacje, gdzie szukać pomocy w sprawach indywidulnych lub w przypadku sporu z podmiotem działającym na rynku finansowym znajdziesz na stronie Ochrona klienta na rynku usług finansowych

Linki do stron internetowych Rzecznika Finansowego i UOKIK.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni