Jak rozpocząć mediację?

data aktualizacji


Zapraszamy do zapoznania się z krótkim materiałem podsumowującym działalność Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w szczególności dynamiczny rozwój Centrum Mediacji SP przy KNF:

Mediacja w Centrum Mediacji SP przy KNF (plik PDF)


logotyp_centrum_mediacji


Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.


Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie, bądź zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zapytanie drugiej strony – instytucji finansowej, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji. Najłatwiej uczynić to, przesyłając na adres Sądu Polubownego wypełniony formularz "Umowy o przeprowadzenie mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF".
Plik do pobrania: Formularz Umowa o Mediację (plik PDF)

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony sporu wnioskodawca jest informowany o zgodzie bądź odmowie polubownego załatwienia sporu. W przypadku nie wyrażenia zgody przez instytucję finansową na mediację, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF należy zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, a także taryfą opłat. 


O mediacji (plik PDF)

Lista mediatorów

Opłaty (plik PDF)

Mediacja w 6 prostych krokach - video


Zasady etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy KNF (plik PDF)

Dla podmiotów: Wyróżnienie "Instytucja finansowa przyjazna mediacji"