Informacje ogólne o Sądzie Polubownym przy KNF

data aktualizacji 21 stycznia 2020

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. 

Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. 

W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu.  

Funkcję Sekretarza Sądu Polubownego przy KNF pełni Pani Ewa Staniszewska.
 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823). Średni czas trwania postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich toczących się przed Sądem Polubownym przy KNF to 84 dni. Czas ten obejmuje w szczególności okres pozyskiwania przez Sekretarza Sądu zgody drugiej strony sporu na przeprowadzenie postępowania. W przypadku postępowań mediacyjnych decydujący wpływ na czas trwania i sposób zakończenia takiego postępowania mają uczestnicy mediacji.
Sąd Polubowny przy KNF nie prowadzi analiz o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyników postępowania, w stosunku do liczby postępowań. Należy jednakże zauważyć, iż w przypadku mediacji zakończonych ugodą, do Sądu Polubownego przy KNF incydentalnie napływają sygnały wskazujące na opóźnienia w realizacji warunków dobrowolnie zawartej przez strony ugody.
Sąd Polubowny został wpisany pod numerem 7 do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej.
Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 2017 r.