Informacje ogólne o Sądzie Polubownym przy KNF

data aktualizacji 19 marca 2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju, od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona działalność Sądu Polubownego przy KNF.
Na wszystkie wiadomości Sekretariat Sądu będzie udzielał odpowiedzi po wznowieniu działalności.

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest stałym, niezależnym sądem właściwym do rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług. 

Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. 

W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu.  

Funkcję Sekretarza Sądu Polubownego przy KNF pełni Pani Ewa Staniszewska.
 
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823). Średni czas trwania postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich toczących się przed Sądem Polubownym przy KNF to 84 dni. Czas ten obejmuje w szczególności okres pozyskiwania przez Sekretarza Sądu zgody drugiej strony sporu na przeprowadzenie postępowania. W przypadku postępowań mediacyjnych decydujący wpływ na czas trwania i sposób zakończenia takiego postępowania mają uczestnicy mediacji.
Sąd Polubowny przy KNF nie prowadzi analiz o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyników postępowania, w stosunku do liczby postępowań. Należy jednakże zauważyć, iż w przypadku mediacji zakończonych ugodą, do Sądu Polubownego przy KNF incydentalnie napływają sygnały wskazujące na opóźnienia w realizacji warunków dobrowolnie zawartej przez strony ugody.
Sąd Polubowny został wpisany pod numerem 7 do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej.
Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za 2017 r.