Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo bankowe banki są obowiązane przyjmować wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat.
Obowiązek banku przeliczania i sortowania banknotów i monet pochodzących z wpłat na rachunki bankowe ma charakter publicznoprawny, wobec czego nie jest dopuszczalna odmowa przyjęcia przez bank gotówki, jeżeli wpłacający podaje dane pozwalające na identyfikację.

Jeżeli kredyt taki został zaciągnięty przez konsumenta, to zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim ma on prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Umowa o kredyt konsumencki może przewidywać również dłuższy termin na odstąpienie od takiej umowy. Zasadą jest, że odstąpienie od umowy kredytu nie wpływa na ważność umowy sprzedaży sprzętu, który był przedmiotem kredytowania. Kredytobiorca w przypadku odstąpienia od umowy kredytu ma obowiązek zwrócić kwotę kredytu. Nieco odmienne zasady dotyczą odstąpienia od umowy o kredyt wiązany. W sytuacji, gdy towar został wydany konsumentowi przed upływem terminu do odstąpienia od takiej umowy, a konsument skorzystał z tego prawa, sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez konsumenta ceny, chyba że konsument niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez sprzedawcę towaru określa umowa między sprzedawcą a konsumentem. W przypadku umowy o świadczenie usług konsument powinien zwrócić usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Przepisy prawa nie regulują wprost kwestii wysokości opłat za monity. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że wysokość opłaty nie powinna przekraczać kosztów zrealizowania danej czynności.

Problem tzw. „podwójnego ubezpieczenia” OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej jako: podwójne ubezpieczenie OC) reguluje art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.), dalej jako: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu do podwójnego ubezpieczenia OC dochodzi, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:
a)    posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń,
b)    co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, tj. poprzez automatyczne zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia OC, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie automatyzmu może być przez posiadacza pojazdu mechanicznego wypowiedziana na piśmie. Należy podkreślić, że prawa do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zawartej w trybie art. 28a ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie wyłącza fakt opłacenia składki ubezpieczeniowej. W przypadku wypowiedzenia umowy, posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do uiszczenia składki ubezpieczeniowej jedynie za okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał mu ochrony ubezpieczeniowej.

Podział środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (dalej: „OFE”) został uregulowany w art. 131-132 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934 ze zm.). Jeżeli w chwili śmierci członek OFE pozostawał w związku małżeńskim, OFE przekazuje na rachunek w OFE żyjącego małżonka połowę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego małżonka. Przekazywana jest wyłącznie połowa środków zmarłego małżonka, które są objęte małżeńską wspólnością majątkową. Środki są przekazywane w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia lub listopada, jednak nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca po przedstawieniu przez żyjącego małżonka:

  • odpisu aktu zgonu małżonka,
  • odpisu aktu małżeństwa,
  • pisemnego oświadczenia stwierdzającego czy do chwili śmierci członka OFE nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między zmarłym członkiem OFE a jego małżonkiem; jeżeli takie zmiany miały miejsce - także przedstawienie dowodu tych zmian.
Stanowisko UKNF z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie realizacji wypłaty środków z rachunku zmarłego członka OFE, który w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim

Jeżeli małżeństwo członka OFE ustało przed datą jego śmierci, były małżonek zmarłego członka OFE również jest uprawniony do otrzymania odpowiedniej części środków objętych małżeńską wspólnością majątkową.
Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka OFE, które nie zostaną wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją w momencie przystępowania do OFE lub w trakcie trwania jego członkostwa w OFE. OFE dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia OFE urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Jeżeli osobą uprawnioną jest małżonek zmarłego członka OFE, wypłata środków może być przekazana na jego żądanie na rachunek w OFE.

W przypadku braku osób wskazanych przez zmarłego członka OFE, środki niewykorzystane w sposób powyższy wchodzą w skład spadku po zmarłym członku OFE. OFE dokonuje wypłaty środków należnych spadkobiercy w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia OFE urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość spadkobiercy oraz prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz spadkobiercy następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją spadkobiercy. Jeżeli spadkobiercą jest małżonek zmarłego członka OFE, wypłata środków może być przekazana na jego żądanie na rachunek w OFE.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Dziękujemy za informację zwrotną.

Jakich informacji poszukiwałeś?