Formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych.

data aktualizacji 03 kwietnia 2019

UWAGA! W przypadku składania zastrzeżeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu podmiotów nadzorowanych, do których dołączane są załączniki szczegółowo dokumentujące przedstawiany problem, zgłoszenie może być złożone w formie pisemnej drogą listowną lub osobiście w kancelarii UKNF, albo przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail sygnaly@knf.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających skargi lub inne wystąpienia dotyczące podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1. Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. nr 419, 00-950 Warszawa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2.     Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny administratora. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania skargi lub innego wystąpienia dotyczącego podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621 ze zm.).
4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa oraz podmiotów, których dotyczy składana skarga lub inne wystąpienie.
6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
7.     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, usunięcia po upływie okresów, o których mowa w pkt 4, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8.     W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.