Formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych

data aktualizacji 30 maja 2017


UWAGA!

W przypadku składania zastrzeżeń, dotyczących działalności podmiotów nadzorowanych, przez osoby działające jako pełnomocnicy osób fizycznych lub jako osoby występujące w imieniu innych nie będących osobami fizycznymi klientów podmiotów nadzorowanych, zgłoszenie może być złożone wyłącznie w formie pisemnej drogą listowną lub osobiście w kancelarii urzędu, zaś do korespondencji dołączyć należy oryginał lub poświadczoną kopię pełnomocnictwa bądź też innego dokumentu, z którego takie upoważnienie wynika.

Zachowanie drogi listownej dotyczy również tych zgłoszeń o nieprawidłowościach, do których dołączane są załączniki szczegółowo dokumentujące przedstawiany problem.