Porozumienie pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a Urzędem Komunikacji Elektronicznej

data aktualizacji

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podpisali umowę o współpracy między kierowanymi przez siebie instytucjami. 

Porozumienie dotyczy współdziałania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, zwalczania rosnącej skali zagrożeń ze strony cyberprzestępców, jak i bezpieczeństwa użytkowników usług telekomunikacyjnych i finansowych. Podpisany dokument pozwala na podejmowanie wzajemnych działań na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce. 

Nawiązana współpraca dotyczy głównie wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy w zakresie technik oraz rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem. Porozumienie odnosi się również do prowadzenia inicjatyw związanych z budowaniem świadomości o cyberbezpieczeństwie, jak też badań i rozwoju innowacji w tej dziedzinie.

Strony zobowiązały się do wymiany informacji o działaniach związanych z Porozumieniem, a także o przesłankach do ich podjęcia, jeżeli są one jednocześnie w zakresie zadań drugiego z urzędów. Wymiana informacji dotyczyć będzie między innymi zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, cyberataków, domen dystrybuujących złośliwe oprogramowanie lub wykorzystywanych w działaniach cyberprzestępców. Ponadto obejmie ona wskaźniki kompromitacji (Indicators of Compromise), adresy e-mail oraz domeny wykorzystywane w kampaniach phishingowych, jak i informacje uzyskane w ramach analizy jawnych źródeł (OSINT), mogące wpłynąć na bezpieczeństwo sektora finansowego lub telekomunikacyjnego.

Podpisanie_porozumienia_UKNF_UKE    Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_a_UKE


 Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNFaUKE  Podpisanie_porozumienia_pomiedzy_UKNF_i_UKE