Aktualizacja podejścia do obowiązku raportowania o transakcjach na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w zakresie tzw. akcji fantomowych

data aktualizacji

Urząd zaktualizował odpowiedź w zakresie pytania 16 dotyczącego obowiązku powiadamiania o transakcjach na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w zakresie tzw. akcji fantomowych. Akcje fantomowe nie mieszczą się w definicji instrumentu finansowego czy też instrumentu pochodnego, jeżeli przyznano je kadrze menedżerskiej jako zmienny składnik wynagrodzenia, niepodlegający negocjacji i uzależniony od spełnienia określonych warunków zarówno po stronie emitenta jak i menedżera, dlatego też w takim przypadku nie podlegają obowiązkowi raportowania z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Nowe stanowisko zostało przygotowane dla uczestników rynku kapitałowego w Polsce i ma na celu przedstawienie zagadnienia związanego z odpowiednim wypełnianiem obowiązku z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez kadrę menadżerską.