Stanowiska EBA związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor bankowy

data aktualizacji

W dniu 31 marca 2020 r. EBA opublikowała kolejne dokumenty związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor bankowy. Przyjęte w ramach EBA stanowiska określają:

  • oczekiwania w zakresie polityki dywidendowej banków i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń 
EBA potwierdza pełne poparcie dla dotychczasowych działań poszczególnych organów nadzoru oraz wyraża oczekiwanie, że banki powstrzymają się od wypłaty dywidendy, czy innych form wypłaty zysku (np. buy-back akcji). Dodatkowo EBA oczekuje, że banki w konserwatywny sposób podejdą do kwestii wypłacania bonusów. W szczególności EBA zaleca, aby banki odłożyły większość zmiennej części wynagrodzeń do wypłaty w przyszłości, gdy sytuacja się ustabilizuje, a także aby w przewadze wynagrodzenia te były wypłacone w formie akcji.

  • dodatkowe wytyczne w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej oraz raportowania w ramach filara 3
EBA proponuje, aby dla raportowania z terminami od marca do maja br. instytucje nadzorcze samodzielnie oceniały możliwe pole manewru w zakresie odroczenia terminów oraz by 1 miesiąc opóźnienia był terminem akceptowalnym. Wszelkie przesunięcia terminów nie powinny stwarzać jednak zagrożenia dla bieżącego monitorowania ryzyka oraz sytuacji kapitałowej i płynnościowej. W zakresie filara III EBA w odniesieniu do banków nienotowanych, gdy termin publikacji sprawozdań finansowych wynika z prawa krajowego, sugeruje wykazanie elastyczności. Jednocześnie EBA podkreśla znaczenie Filara 3 dla odbiorców zewnętrznych oraz zachęca banki i instytucje nadzorcze do zbadania potrzeby dodatkowych ujawnień w związku z COVID-19.

  • niezbędne środki przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
EBA zwraca uwagę na konieczność identyfikowania nowych ryzyk i typologii w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz podnoszenia świadomości w tym zakresie. EBA zaleca zacieśnienie współpracy między nadzorami a  instytucjami finansowymi celem adekwatnego monitorowania transakcji uwzględniającego czynniki pogarszającej się koniunktury gospodarczej i środki łagodzące konsekwencje COVID-19.