Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

data aktualizacji 08 listopada 2019

Mając na uwadze konieczność realizacji przez KNF zadań w zakresie nadzoru publicznego nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.), w tym w szczególności monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu, UKNF udostępnił do konsultacji projekt dokumentu pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”.

UKNF zwraca się o przekazanie ewentualnych uwag wraz ze stosownym uzasadnieniem, naniesionych bezpośrednio na tekście ww. projektu (w trybie rejestracji zmian).

Uwagi do treści ww. projektu należy przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 3 grudnia 2019 r. na adres mailowy: WRS_DNM@knf.gov.pl.