Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/815 dotyczące specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (ESEF)

data aktualizacji 30 maja 2019

W dniu 29 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. i ma zastosowanie do raportów rocznych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.
Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.143.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:143:TOC

Ponadto Komisja Europejska opublikowała dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. ESEF (ang.: Q&A on the RTS on European Single Electronic Format) (wersja angielska).
Link do dokumentu: https://ec.europa.eu/info/files/190529-faq-rts-esfs_en