Publikacja końcowego projektu Rozporządzenia Komisji (UE) dotyczącego specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (ESEF)

data aktualizacji 11 stycznia 2019

Dyrektywa 2004/109/WE (Transparency) w art. 4 ust. 7 nałożyła na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek opracowania projektu standardów regulacyjnych w celu określenia elektronicznego formatu sprawozdawczości. 18 grudnia 2017 ESMA opublikowała raport końcowy zawierający projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących specyfikacji ESEF oraz przewodnik ESEF Reporting Manual, który ma ułatwić przygotowanie przez emitentów sprawozdań finansowych w ESEF. Więcej informacji w zakładce "Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Elektronic Format, ESEF)".