Jakie opłaty zobowiązany jest ponosić podmiot wpisany do rejestru zarządzających ASI?

data aktualizacji 08 stycznia 2019

Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI zobowiązany jest do poniesienia:

a)    jednorazowej opłaty za wpis do rejestru zarządzających ASI w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro, obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio na dzień dokonania wpisu do rejestru, zgodnie z § 16 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (dalej: ,,Rozporządzenie”) w zw. z art. 236 ust. 1c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa”),

b)    corocznej opłaty z tytułu ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w wysokości równowartości w złotych 750 euro, obliczonej przy zastosowaniu kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty, zgodnie z art. 236 ust. 2g Ustawy w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia.

Jednorazową opłatę za wpis do rejestru zarządzających ASI należy zgodnie z § 3 i § 18 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia uiścić na rachunek bankowy Urzędu Komisji w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI. 

Coroczną opłatę z tytułu ponoszenia kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zgodnie z § 20 Rozporządzenia wnosi się jednorazowo, w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru zarządzających ASI oraz opłaty rocznej jest stała i niezależna od wielkości aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych.

W związku z tym, Komisja nie może zmniejszyć wysokości opłat wskazanych powyżej na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Więcej informacji w dziale "Pytania i odpowiedzi"