KNF przekazuje do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji L

data aktualizacji 27 sierpnia 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (SKOK). 

Projektowana nowelizacja Rekomendacji L została przygotowana w oparciu o przyjęte przez KNF założenia oraz uwagi zgłoszone do projektu w toku konsultacji wewnętrznych.

Nowelizacja Rekomendacji L, która obowiązuje w stanie niezmienionym od dnia jej wydania w 2001 roku, ma na celu dostosowanie treści dokumentu do zmian otoczenia regulacyjnego, wynikających w szczególności z reformy rynku usług audytorskich zarówno w ramach Wspólnoty Europejskiej, jak i na poziomie krajowym oraz do zmieniającej się praktyki rynkowej w zakresie roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i SKOK.

Zaktualizowana Rekomendacja L wdraża nowy model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych i sprawowania nadzoru nad bankami oraz SKOK, tj. pomiędzy biegłym rewidentem, organem nadzoru a podmiotem nadzorowanym objętym obowiązkiem badania sprawozdania finansowego, w kierunku wypracowania relacji o charakterze bardziej partnerskim.

Wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewni spójność wytycznych KNF w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzoru nad bankami i SKOK z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz standardami rynkowymi. Rekomendacja L kierowana jest do instytucji kredytowych rozumianych jako podmioty, których działalność opiera się na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek. 

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu znowelizowanej Rekomendacji L w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: DRB@knf.gov.pl w terminie do 21 września 2018 r.

icon_doc_pdf_small projekt znowelizowanej Rekomendacji L